Ansökningsomgång 1/2021

ERUF-finansiering av åtgärder i anslutning till återhämtningen efter coronakrisen. Sök senast 15.1.2021!

För denna ansökningsomgång anslås ca 1,4 miljon euro att sökas ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) hos Birkalands förbund inom ramen för Österbottens förbunds finansieringsram. Medlen är avsedda för åtgärder i anslutning till coronaåterhämtning.

I denna ansökningsomgång ligger fokus på industriell digitalisering (t.ex. nya produktionsmöjligheter med 3D-printningsteknik, produktionsautomatisering, artificiell intelligens, VR/AR-teknologi, robotik, simulering, datadriven utveckling, cybersäkerhet) samt på koldioxidsnåla och hållbara energilösningar (t.ex. ibruktagande av rena teknologilösningar, utveckling av förnybara energikällor och påskyndande av dess användning, cirkulär ekonomi).

Eftersom medlen är avsedda för åtgärder i anslutning till coronaåterhämtning prioriteras projektåtgärder som:

  • höjer SME-företagens användning av regionens pilot-, försöks- och demonstrationsmiljöer och möjliggör för företagen att lättare utnyttja högskolornas FUI-verksamhet och kunnande
  • utgår ifrån behovsdrivna utvecklingsprocesser t.ex. i form av piloteringar, snabba försök och utveckling av prototyper
  • implementerar experimentella arbetssätt som möjliggör en snabb interaktion mellan högskolor och företag inom FUI-verksamhet, exempelvis prototyping, samskapande, hackathons
  • exemplifierar användningsmöjligheter av ny teknologi
  • främjar ibruktagning av nya teknologier och teknologiska lösningar i SME-företag och skapar nya sätt att använda teknologierna i företagen
  • genom öppet innovationssamarbete med företag snabbt utvecklar nya produkter och tjänster för marknader
  • ökar användningen av innovativa och rena teknologilösningar, utvecklar lösningar som är baserade på förnybara energikällor och påskyndar användningen av dessa samt befrämjar cirkulär ekonomi.

De projekt som finansieras ska falla under prioriterat område 2 i Finlands strukturfondsprogram "produktion och användning av ny kompetens och kunskap”. Projekten ska arbeta med något av de särskilda målen 4.1, 5.1 eller 3.2 och någon av de åtgärder som hör ihop med det särskilda målet. I enlighet med målen i Österbottens landskapsprogram ska projekten främja ett koldioxidsnålt samhälle, ett diversifierat näringsliv eller innovationsverksamhet på hög nivå.

Ansökningarna ska lämnas in till myndighetsbehandling i EURA 2014-systemet senast fredagen 15.1.2021. Systemet finns på www.eura2014.fi. Ange Birkalands förbund som myndighet och Österbottens förbund som det förbund som behandlar ansökan.

Den officiella ansökningsanvisningen

Ta kontakt!

Vi diskuterar gärna möjliga projektidéer på förhand. Som stöd för diskussion kan du fylla i denna blankett och sända den till Österbottens förbund: johanna.leppanen@obotnia.fi. Observera att den egentliga projektansökan bör ifyllas i EURA 2014-systemet.

 

Leppanen Johanna IMG 0216
Johanna Leppänen
Regionutvecklingsexpert

Ulfvens Niklas IMG 0147
Niklas Ulfvens
Utvecklings- och näringslivschef