Ansökningsomgång 2/2021

REACT-EU- och ERUF-finansiering av åtgärder i anslutning till återhämtningen efter coronakrisen. Sök senast 7.5.2021!

För denna ansökningsomgång anslås cirka 1,2 miljoner euro att sökas via REACT-EU inom prioriterat område 8 samt cirka 600 000 euro via ERUF inom prioriterat område 2 hos Birkalands förbund inom ramen för Österbottens förbunds finansieringsram. Medlen är avsedda för åtgärder i anslutning till coronaåterhämtning. De projekt som finansieras ska i första hand hjälpa företag att komma ur coronakrisen genom att främja införandet av digital och grön teknik och tekniska lösningar samt genom att skapa nya rutiner som stöd för tillväxt och modernisering.

REACT-EU -finansiering
Finansieringen inriktas på att av hjälpa skadorna som Covid-19-pandemin har orsakat samt på att lägga grunden för en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin. I denna ansökningsomgång ligger fokus på energiteknologi och systemlösningar för förnybar energiproduktion samt cirkulär och koldioxidneutral ekonomi. Till detta hör olika former av digitala lösningar som svarar mot de utmaningar som klimatförändringen och förnybar energi, industriell modernisering och industri 4.0 samt utvecklingen av välfärdsteknologi ställer. Projekten som finansieras ska falla under prioriterat område 8 i Finlands strukturfondsprogram och genomföra det särskilda målet 12.2.

REACT-EU-anslag används för att finansiera projekt som en del av unionens åtgärder med anledning av covid-19-pandemin. Villkor för att REACT-EU-tilläggsanslag ska beviljas är att riksdagen godkänner REACT-EU-finansieringen i en tilläggsbudget för år 2021 och att statsrådet fattar beslut om fördelning av medlen till regionerna. Det betyder i praktiken att projekt kan finansieras enbart under förutsättning att myndigheterna ges den bevillningsfullmakt som krävs.

ERUF-finansiering
I denna ansökningsomgång ligger fokus på industriell digitalisering (t.ex. nya produktionsmöjligheter med 3D-printningsteknik, produktionsautomatisering, artificiell intelligens, VR/AR-teknologi, robotik, si-mulering, datadriven utveckling, cybersäkerhet) samt på koldioxidsnåla och hållbara energilösningar (t.ex. ibruktagande av rena teknologilösningar, utveckling av förnybara energikällor och påskyndande av användningen av dem). De projekt som finansieras ska falla under prioriterat område 2 i Finlands strukturfondsprogram
"produktion och användning av ny kompetens och kunskap”. Projekten ska arbeta med något av de särskilda målen 4.1, 5.1 eller 3.2 och någon av de åtgärder som hör ihop med det särskilda målet.

Ansökningarna ska lämnas in till myndighetsbehandling i EURA 2014-systemet senast fredagen 7.5.2021. Systemet finns på www.eura2014.fi. Ange Birkalands förbund som myndighet och Österbottens förbund som det förbund som behandlar ansökan.

Den officiella ansökningsanvisningen

Ta kontakt!

Vi diskuterar gärna möjliga projektidéer på förhand. Som stöd för diskussion kan du fylla i denna blankett och sända den till Österbottens förbund: johanna.leppanen@obotnia.fi. Observera att den egentliga projektansökan bör ifyllas i EURA 2014-systemet.

 

Leppanen Johanna IMG 0216
Johanna Leppänen
Regionutvecklingsexpert

Ulfvens Niklas IMG 0147
Niklas Ulfvens
Utvecklings- och näringslivschef