Ansökningsomgång 3/2021

REACT-EU-finansiering och ERUF-tilläggsfinansiering, sök senast 10.9.2021!

För denna ansökningsomgång anslås cirka 800 000 euro att sökas via REACT-EU inom prioriterat område 8 samt cirka 200 000 euro via ERUF inom prioriterat område 2 hos Birkalands förbund inom ramen för Österbottens förbunds finansieringsram. ERUF-finansiering inom prioriterat område 2 kan sökas endast för pågående ERUF-projekt.

REACT-EU -finansiering

Finansieringen inriktas på att avhjälpa skadorna som Covid-19-pandemin har orsakat samt på att lägga grunden för en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin. De projekt som finansieras ska i första hand hjälpa företag att komma ur coronakrisen genom att främja införandet av digital och grön teknik och tekniska lösningar samt genom att skapa nya rutiner som stöd för tillväxt och modernisering. Till detta hör olika former av digitala lösningar som svarar mot de utmaningar som klimatförändringen och förnybar energi, industriell modernisering och industri 4.0 ställer. Cirkulär ekonomi ingår som ett element i att skapa en hållbar koldioxidneutral ekonomi. Projekten som finansieras ska falla under prioriterat område 8 i Finlands strukturfondsprogram och genomföra det särskilda målet 12.2 och speciellt följande åtgärder:

  • satsning på digitalisering samt utveckling av produkter, serviceprocesser och tjänster i företagen, den offentliga sektorn och den tredje sektorn framförallt ur återhämtningssynpunkt
  • främja industriell digitalisering
  • främja näringslivs- och kompetensbaserad FUI-verksamhet som ansluter sig till grön tillväxt, hållbar användning av naturresurser samt hållbar teknologi och cirkulär ekonomi
  • utveckla FUI- och affärsverksamhet som anknyter till livscykeltänkande och systemisk förändring.

REACT-EU-anslag används för att finansiera projekt som en del av unionens åtgärder med anledning av covid-19-pandemin.

ERUF-finansiering

ERUF-finansieringen som kan sökas inriktas till pågående ERUF-projekt som Birkalands förbund finansierar ur Österbottens förbunds finansieringsram. Tilläggsfinansiering kan sökas, om det under projekttiden i ett pågående projekt har konstaterats behov av nya tilläggsåtgärder som kompletterar den godkända projektplanen och medför mervärde till resultaten av den ursprungliga planen. De nya åtgärderna som beviljas finansiering ska falla under prioriterat område 2 ”Framtagande och utnyttjande av ny information och kunskap” i Finlands strukturfondsprogram. Åtgärderna ska genomföra särskilt mål 4.1, 5.1 eller 3.2 som valts i den godkända projektplanen och åtgärderna i enlighet med dem.

Ansökningarna ska lämnas in till myndighetsbehandling i EURA 2014-systemet senast fredagen 10.9.2021. Systemet finns på www.eura2014.fi. Ange Birkalands förbund som myndighet och Österbottens förbund som det förbund som behandlar ansökan.

Den officiella ansökningsanvisningen

Ta kontakt!

Vi diskuterar gärna möjliga projektidéer på förhand. Som stöd för diskussion kan du fylla i denna blankett och sända den till Österbottens förbund: johanna.leppanen@obotnia.fi. Observera att den egentliga projektansökan bör ifyllas i EURA 2014-systemet.

 

Leppanen Johanna IMG 0216
Johanna Leppänen
Regionutvecklingsexpert

Ulfvens Niklas IMG 0147
Niklas Ulfvens
Utvecklings- och näringslivschef