Anvisningar för ansökan

Vad händer före och efter projektet?

Redogör i ansökan för hur ni vid planeringen av projektet har beaktat utfallen från tidigare projekt som är relevanta för ert projekt, eller hur ni har beaktat annat utvecklingsarbete inom branschen. Redogör också för hur det är tänkt att verksamheten ska fortsätta i framtiden och vilken instans som kommer att ansvara för verksamheten efter att projektet avslutats.

Stödet får inte användas som allmänt verksamhetsstöd. Stödmottagare bör ha tillräckliga ekonomiska och övriga förutsättningar för att genomföra projektet. Stödmottagaren måste också ha beredskap att ansvara för att verksamheten fortsätter efter att projektet avslutats, eller så bör verksamheten kunna flyttas över på en annan ansvarig part. Det ska vara möjligt att allmänt kunna dra nytta av resultaten från utvecklingsprojekten.

Ersättningsgrunder för kostnader

I samtliga projekt används förenklade kostnadsberäkningsmodeller. Dessa är antingen en procentbaserad kostnadsmodell (s.k. flat rate) eller en engångsersättning (s.k. lump sum). Allmänna kostnader kan godkännas på basis av de faktiska kostnaderna endast på grund av mycket exceptionella skäl som har att göra med projektets karaktär. Närmare beskrivning av kostnadsmodellerna finns på www.strukturfonder.fi. Beslutet om vilken kostnadsmodell som tillämpas i ett projekt fattas av den myndighet som beviljar stödet. Beslutet gäller hela projekttiden, samtliga stödmottagare och mottagare av överfört stöd.

Urvalskriterier

Projekten bedöms och poängsätts enligt allmänna bedömningskriterier och bedömningskriterierna för de särskilda målen. Kriterierna är godkända av övervakningskommittén för strukturfondsprogrammet för Finland 2014–2020. Ansökningar riktade till prioriterat område 2 bedöms och poängsätts enligt allmänna och särskilda urvalskriterier som godkänts för strukturfondsprogrammet.

Vid bedömningen och poängsättningen av ansökningar inom prioriterat område 8 används utöver de allmänna urvalskriterierna REACT-EU:s urvalskriterier för särskilda mål, vilka presenteras i samband med programändringen (REACT-EU-programändring 25.2.2021).

En noggrannare beskrivning av de prioriterade områdena och de särskilda målen finns i Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 – Strukturfondsprogrammet för Finland. Programmet finns på webbplatsen www.strukturfonder.fi.

Urvalsprocessen

Birkalands förbund är finansiär och fattar beslut om finansiering utgående från Österbottens förbunds projektutvärdering och ställningstagande.

De projekt som finansieras bör uppfylla programmets alla allmänna urvalskriterier samt få minst hälften av antalet maximipoäng i poängsättningen av de särskilda urvalskriterierna för att man ska kunna överväga att finansiera projektet. När det gäller de särskilda urvalskriterierna är skalan vid bedömningen 1–5 (1 = projektet uppfyller inte alls urvalskriteriet i fråga, 5 = projektet uppfyller i hög grad urvalskriteriet i fråga).

Vid behov ber Österbottens förbund om preciseringar och ytterligare utredningar till ansökan. Förbundet ber också om utlåtanden eller kommentarer av övriga finansiärer eller centrala samarbetsparter. Förbundet förbehåller sig rätten att förhandla om eventuella sammanslagningar av projekt.

Förbundet förbehåller sig rätten att förhandla om eventuella sammanslagningar av projekt.

Utarbetande av ansökningar

Finansiering ansöks elektroniskt via systemet www.eura2014.fi. År 2020 kan du inte längre logga in (identifiera dig) i EURA 2014 som tidigare med Katso-användarnamn och lösenord, utan du ska göra det med dina personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Du väljer själv vilken identifieringsmetod du vill använda. Mer information om bankkoder får du av din bank, om mobilcertifikat av din mobiloperatör och på https://mobiilivarmenne.fi/sve/ och om certifikatkort på Befolkningsregistercentralens (från och med 2020 Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) och polisens webbplatser.

Utöver identifieringsmetoden kommer också kontrollen av din behörighet till EURA 2014 att ändras. Användningen av Katso-tjänsterna i detta syfte kommer att avvecklas i två steg och ersättas med Suomi.fi-fullmakter.


1. Om din organisation är upptagen i handelsregistret (dvs. företag e.d.) börjar ändringen gälla vid årsskiftet 2019/2020. I så fall ska organisationen ta i bruk de nya fullmakterna på Suomi.fi-fullmakter redan under 2019 för att kunna använda EURA 2014 utan avbrott efter årsskiftet. Dessutom ändras identifieringen såsom beskrivs ovan.


2. Om organisationen inte är upptagen i handelsregistret (en offentlig organisation e.d.), tas de nya fullmakterna på Suomi.fi-fullmakter inte i bruk vid årsskiftet utan under 2020, tidpunkten meddelas senare. Ändringen av identifieringsmetoden gäller även dig från och med årsskiftet.

Ansökningarna ska göras på svenska eller på finska.

Läs noggrant igenom anvisningarna i ansökningsblanketten och datasystemet. I ansökningsblanketten ska du som prioriterat område välja prioriterat område 2 eller 8, eftersom innehållet i ansökan bestäms enligt det. Du kan finslipa ansökan ända tills du lämnar in den för myndighetsbehandling. I samprojekt är det endast huvudgenomföraren som använder EURA 2014-systemet. Projektägarna ska sinsemellan göra upp ett avtal som ger huvudgenomföraren fullmakt att representera delgenomförarna i ärenden som gäller projektets genomförande. Innan du skriver ansökan är det bra att läsa följande förordningar på www.strukturfonder.fi:

• Statsrådets förordning 358/2014 om stödberättigade kostnader som medfinansieras av strukturfonderna, 30.4.2014
• Statsrådets förordning 357/2014 om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt, 30.4.2014

Läs också informationsanvisningarna på www.strukturfonder.fi.

Inlämning av ansökningar

Eftersom ansökan om finansiering görs elektroniskt behöver du inte skriva ut ansökan, skriva under den eller skicka in den till den finansierande myndigheten (Birkalands förbund). Även bilagor skickas elektroniskt via systemet EURA2014. I samprojekt är avtalet om samprojektet en obligatorisk bilaga. Projektets huvudgenomförare bör se till att avtalet även innehåller en utredning om de övriga sökandenas, dvs. delgenomförarnas, namnteckningsrätt. Finansieringsförbindelser gällande offentlig finansiering (utom för självfinansieringsandelen) ska lämnas in innan beslutet om beviljande av finansiering fattas. Om mervärdeskatten återstår som slutlig kostnad för sökande enligt sökandes meddelande, ska stödmottagaren visa upp ett beslut av skatteförvaltningen eller annan tillräcklig utredning om att det inte är möjligt att få återbäring av mervärdesskatten för de kostnader som hänför sig till projektverksamheten i fråga.

Ta kontakt

Leppanen Johanna IMG 0216
Johanna Leppänen
Regionutvecklingsexpert
Ulfvens Niklas IMG 0147
Niklas Ulfvens
Utvecklings- och näringslivschef