Organisationsdelegationen

Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund utsåg på sitt möte den 29 april 2019 Österbottens organisationsdelegation för mandatperioden 2019–2021. Till organisationsdelegationen valdes totalt 20 ordinarie medlemmar och 12 ersättare.

Organisationsdelegationens sammansättning 

Organisationer och föreningar i Österbotten ombads föreslå lämpliga personer till medlemmar i organisationsdelegationen. Landskapsstyrelsen utsåg organisationsdelegationen utifrån förslagen.

Organisationsdelegationen är öppen speciellt för organisationer och föreningar vilkas verksamhet bidrar till det civila samhället i landskapet och det nya landskapet Österbotten. Syftet med organisationsdelegationen är bland annat att 1) stärka organisationers roll i utvecklingsarbetet i landskapet och som tjänsteproducenter, 2) göra organisationsverksamheten synlig och känd, 3) främja medborgarnas och organisationernas delaktighet och det civila samhället i landskapet samt 4) öka samarbetet och avtalsmässigheten mellan organisationerna samt mellan organisationerna och den offentliga sektorn.

Delegationen ska bland annat

  • genom sin expertis utgöra ett stöd i beredningen av landskapets och kommunernas strategier och program samt utveckling av offentliga tjänster i Österbotten
  • lyfta fram organisationsfältets önskemål och behov bl.a. genom att ge utlåtanden och ställningstaganden samt lägga fram initiativ/förslag till landskapsstyrelsen
  • förbereda en årlig delaktighetsarena i landskapet samt andra evenemang och insatser som underlättar samarbetet mellan organisationer samt samarbetet mellan organisationer och offentliga sektorn.

Delegationens första möte hålls i augusti-september 2019.

Ytterligare information om organisationsdelegationens uppgifter och urvalsprocess:

Kungörelse 27.3.2018

 

 

Uppdaterat 08.05.2019, klockan 11.04, Irina Nori.