Organisationsdelegationen

Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund beslöt den 26 mars 2018 att tillsätta Österbottens organisationsdelegation för mandatperioden 2018–2020 och inleda processen för att utse medlemmar till delegationen.

Organisationer och föreningar i Österbotten ombads föreslå lämpliga personer till medlemmar i organisationsdelegationen senast den 30 april 2018. Uppropet resulterade i sammanlagt 17 förslag till medlemmar. Landskapsstyrelsen beslöt på sitt möte den 28 maj 2018 att återremittera ärendet för ny beredning för att få en större geografisk spridning i delegationen.

Därför fortsätter ansökningstiden så att organisationer och föreningar i Österbotten kan föreslå lämpliga personer till medlemmar i organisationsdelegationen senast 31 augusti 2018 på adressen www.lyyti.fi/questions/70a6a7deca.

Landskapsstyrelsen utser organisationsdelegationen utifrån förslagen.

Organisationsdelegationen är öppen speciellt för organisationer och föreningar vilkas verksamhet bidrar till det civila samhället i landskapet och det nya landskapet Österbotten. Syftet med organisationsdelegationen är bland annat att 1) stärka organisationers roll i utvecklingsarbetet i landskapet, i beredningen av landskapsreformen och som tjänsteproducenter, 2) göra organisationsverksamheten synlig och känd, 3) främja medborgarnas och organisationernas delaktighet och det civila samhället i landskapet samt 4) öka samarbetet och avtalsmässigheten mellan organisationerna samt mellan organisationerna och den offentliga sektorn.

Ytterligare information:

Kungörelse 27.3.2018
Ett förslag till medlem i organisationsdelegation (webbformulär)

 

Uppdaterat 21.06.2018, klockan 11.22, Harriet Skog-Mandell.