Genomförandeplan

Vartannat år bereder vi landskapsprogrammets genomförandeplan i samverkan med de statliga myndigheterna, kommunerna och övriga relevanta aktörer. Genomförandeplanen godkänns av landskapets samarbetsgrupp.

I genomförandeplanen sammanställs förslag till centrala åtgärder och projekt som genomför landskapsprogrammet samt nivån på de regionala utvecklingsmedlen. Den upptar viktiga statsfinansierade spetsprojekt och projekthelheter i landskapet och insatsområdena i EU-programmen och de nationella programmen. Målet är att öka inflytandet på statsbudgeten och förbättra samordningen mellan de programåtgärder sin vidtas i landskapet.

Bestämmelser om genomförandeplanen finns i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten.

Genomförandeplan 2017 - 2018 (godkänd 18.10.2016)

Genomförandeplan 2017 - 2018, reviderad version (godkänd 10.10.2017)

Plan för föregripande strukturomvandling 2016

Uppdaterat 07.12.2017, klockan 15.25, Irina Nori.