Genomförandeplan

Vartannat år bereder vi landskapsprogrammets genomförandeplan i samverkan med de statliga myndigheterna, kommunerna och övriga relevanta aktörer. Genomförandeplanen godkänns av landskapets samarbetsgrupp.

I genomförandeplanen sammanställs förslag till centrala åtgärder och projekt som genomför landskapsprogrammet samt nivån på de regionala utvecklingsmedlen. Den upptar viktiga statsfinansierade spetsprojekt och projekthelheter i landskapet och insatsområdena i EU-programmen och de nationella programmen. Målet är att öka inflytandet på statsbudgeten och förbättra samordningen mellan de programåtgärder sin vidtas i landskapet.

Bestämmelser om genomförandeplanen finns i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten.

Genomförandeplan för Österbottens landskapsprogram 2019–2020 (godkänd 23.10.2018)

Uppdaterat 10.06.2020, klockan 16.03, Marie Sjölind.