Strategiprocessen

Vi för en årlig dialog med våra partners med målsättningen att bli en ”sammanbunden region”. Dialogen består av frågor kring nätverk och teknologier samt årliga fokusseminarier kring brister i innovationssystemet. Vi för diskussionen i huvudsak med triple-helix-partners som är knutna till de framgångsrika företagen, men vi investerar också i att stärka det regionala innovationssystemet. Det här innebär även att andra än de ledande företagen kan dra nytta av satsningarna.

Genom att upprepa processen i regionen finns det en förhoppning om att vi gradvis lär oss mera om hur vi kan göra bättre investeringar i det regionala innovationssystemet. Vi utvecklar även vår modell genom akademisk forskning som är knuten till processen och genom ett erfarenhetsutbyte tillsammans med andra europeiska partners.

Vår analys ger en uppfattning av de största bristerna i innovationssystemet, och genom en intern analys här på Österbottens förbund kombinerar vi de upptäckta luckorna med utlysningar av åtgärder inom ERUF-programmet. Vi berättar även om resultaten för landskapets samarbetsgrupp och strävar genom det samarbetet efter att rikta finansiering mot att åtgärda brister.

Smart specialisering är inom EU ett centralt koncept för framtiden. I Horizon 2020-programmets bedömingar är RIS3-strategier ett bedömningskriterium under delområdet för verkan. Speciella investeringar görs även inom forskning kring ”möjliggörande teknik” och genom RIS3-strategier vill man kunna kommunicera och binda samman olika regioner med sammankopplade utmaningar. Inom Interreg-programmen, såsom Botnia-Atlantica, men i synnerhet de större programmen som Baltic Sea och Europe, är smart specialisering och policy-lärande en central del av satsningarna. Dessa program inleddes i början av 2015.

Strategiprocessen

strategiprocessen för smart specialisering

Uppdaterat 04.02.2019, klockan 08.42, Marie Sjölind.