Strukturerad dialog

En strukturerad dialog med våra partners

Smart specialisering är den nya strategin inom EU för att utveckla regionerna. Den är också en del av EU 2020-strategin för smart hållbar och inkluderande tillväxt. Tanken bygger på att alla regioner i Europa ska med utgångspunkt i framgångsrika kluster specialisera sig inom innovationspolitiken. Det här förefaller enkelt, men hur gör man det in praktiken? Politiken bör ju utformas i en dialog med berörda partner, men då inställer sig frågan, med vem ska man prata och vad ska man prata om?

Svaret på den första frågan är de framgångsrika företagen. I Österbotten är det den exportindustri som har en specialisering på energi, båtindustrin, men även pälsindustrin, som har klarat sig i en global konkurrens under en lång period. Receptet för framgång har bestått av att lyssna på kunder, arbeta i nätverk med andra företag men även koppla produktionen till produktutvecklingen och forskning.

Vi har tillsammans med partners från universiteten skapat en modell där vi frågar företagen om var deras partner inom innovationsarbetet befinner sig geografiskt; regionalt, nationellt eller globalt. Är de viktigaste partnerna inom företagen, den högre utbildningen eller den offentliga sektorn? Vilka är erfarenheterna av och förväntningarna på parterna och hur ser man på olika teknologier nu och i framtiden?

Dessa frågor ställer vi till triple-helix-parterna (företag, offentlig sektor och högskolor) som är intressegrupper i arbetet. Genom att sätta ett siffervärde 1-10 på erfarenheter och förväntingar identifierar vi en skillnad - en lucka - som vi sedan tillsammans funderar på orsaker till. Genom diskussioner identifierar vi vad vi borde satsa på för att minska på luckans omfång. Sedan försöker vi rikta våra medel till att överbygga de största bristerna i strukurerna.

Läs hela frågeformuläret.

Schema över dialog för smart specialisering.

Schema över dialogen

 

Uppdaterat 13.11.2018, klockan 14.37, Marie Sjölind.