Utbildningsdelegationen

Utbildningsdelegationen lyfter fram de behov och önskemål som utbildningssektorn i landskapet har för att kunna vidareutveckla verksamheten och säkra konkurrenskraften. Delegationen påbörjar arbetet med den utbildningsstrategi för landskapet som landskapsstyrelsen har efterlyst och följer med hur den uppfylls.

Delegationen följer noga vad som händer inom de viktigaste branscherna och innovationsmiljön i Österbotten och förbereder nödvändiga åtgärder. Alla de viktigaste läroinrättningarna i landskapet, näringslivet, NTM-centralen i Österbotten, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland samt Österbottens förbund och landskapsstyrelsen är företrädda i delegationen.

Tillsättande av utbildningsdelegationen

En av rekommendationerna i Österbottens vuxenutbildningsstrategi, som blev klar sommaren 2014, var att landskapsstyrelsen ska tillsätta en utbildningsdelegation och att dess verksamhet ska organiseras i form av en länk mellan utbildningen, den livslånga vägledningen, prognostiseringen och arbets- och näringslivet. Österbottens förbund, NTM-centralen i Österbotten och Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland beredde tillsammans tillsättningen av utbildningsdelegationen.

Mandatperioden för Österbottens utbildningsdelegation går ut år 2021.

Koulutuksen neuvottelukunta sv

Bild 1. Utbildningsdelegationens uppgifter och arbetssätt

Till sin hjälp har delegationen ett sekretariat och två sektioner (se bild 1).

Sekretariatet ger delegationen handräckning, förbereder dess möten och verkställer besluten. Sektionen för livslång vägledning (LIV) förvaltar det ministerieuppdrag som NTM-centralen i Österbotten och regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet tilldelats av arbets- och näringsministeriet respektive undervisnings- och kulturministeriet gällande den regionala LIV-verksamheten. Den samordnar och utvecklar tjänsterna inom livslång vägledning och lyfter fram aktuella frågor från experterna på fältet till delegationen.

Prognostiseringssektionen samordnar och vidareutvecklar prognostiseringen på kort och lång sikt i Österbotten. Den förser regelbundet utbildningsdelegationen med rapporter innehållande relevant bakgrundsinformation om framtida kompetens- och utbildningsbehov.

Uppdaterat 16.12.2019, klockan 11.41, Harriet Skog-Mandell.