Utbildningsdelegationen

Utbildningsdelegationens uppgift är att agera som en länk mellan utbildningen, den livslånga vägledningen, prognostiseringen samt arbets- och näringslivet. Utbildningsdelegationen lyfter fram de behov och önskemål som utbildningssektorn i landskapet har för att kunna utveckla verksamheten och säkra konkurrenskraften. Delegationen följer noggrant med förändringar i de viktigaste branscherna och innovationsmiljöerna i landskapet, och reagerar på förändringarna. Utbildningsdelegationen sammanträder tre gånger per år och delegationen diskuterar och samarbetar aktivt.

Delegationen har 25 medlemmar som representerar de viktigaste läroanstalterna i landskapet, näringslivet, NTM-centralen i Österbotten, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland samt Österbottens förbund och dess landskapsstyrelse. Utbildningsdelegationens mandatperiod följer landskapsstyrelsens mandatperiod. Landskapsstyrelsen tillsatte delegationen år 2016.

Koulutuksen neuvottelukunta sv

Bild 1. Utbildningsdelegationens uppgifter och arbetssätt

Till sin hjälp har delegationen ett sekretariat och två sektioner (se bild 1).

Sekretariatet ger delegationen handräckning, förbereder dess möten och verkställer besluten. Sektionen för livslång vägledning (LIV) förvaltar det ministerieuppdrag som NTM-centralen i Österbotten och regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet tilldelats av arbets- och näringsministeriet respektive undervisnings- och kulturministeriet gällande den regionala LIV-verksamheten. Den samordnar och utvecklar tjänsterna inom livslång vägledning och lyfter fram aktuella frågor från experterna på fältet till delegationen.

Prognostiseringssektionen samordnar och vidareutvecklar prognostiseringen på kort och lång sikt i Österbotten. Den förser regelbundet utbildningsdelegationen med rapporter innehållande relevant bakgrundsinformation om framtida kompetens- och utbildningsbehov.

Uppdaterat 01.06.2020, klockan 10.15, Petra Fager.