Vaikuttavat ilmastotoimet Pohjanmaan kunnissa

Hankkeen tavoitteena on luoda Pohjanmaan kunnille entistä paremmat valmiudet vaikuttavien ilmastotoimien toteuttamiselle. Hanketta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Pohjanmaan kuntien kanssa.

Hankkeen tavoitteet:

  1. Selvitetään Pohjanmaan kuntien ilmastotyön tilannetta sekä kartoitetaan ongelmakohdat ja vaikuttavimmat toimenpiteet.
  2. Kirkastetaan tarvittavin osin Pohjanmaan kuntien ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen liittyviä tavoitteita.
  3. Aktivoidaan Pohjanmaan kuntien ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen liittyviä toimenpiteitä sekä alueellista, kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä (esim. HINKU-verkosto).

Hankeaika: 1.1.2022–31.5.2023

Hankkeen budjetti: 120 000 €

  • Ympäristöministeriön avustus 84 000 €
  • Omarahoitusosuus 36 000 €

Lue lisää avustuksesta: Alueet kuntien ilmastotyön tukena -ohjelma (ym.fi)

Hankinta: Vaikuttavat ilmastotoimet Pohjanmaan kunnissa

Pohjanmaan liitto pyytää tarjousta Vaikuttavat ilmastotoimet Pohjanmaan kunnissa -hankkeen toteuttamiseksi.

Tarjoukset on toimitettava 20.6.2022 klo 15.00 mennessä.

Tarjouspyyntö löytyy Hilmasta.

Tarkentavia kysymyksiä tarjouspyyntöön liittyen oli mahdollista lähettää 7.6.2022 mennessä osoitteeseen kirjaamo@obotnia.fi. Kysymykset ja vastaukset on julkaistu alla 10.6.2022. Vastaukset tulee huomioida tarjouksessa.

7.6.2022 mennessä saapuneet kysymykset:

  • Voisiko tilaaja täsmentää ja antaa esimerkkejä siitä minkälaiset referenssit ovat hyväksyttäviä kohdassa ”ilmastoasioihin liittyvien hankesuunnitelmien laatiminen”?
  • Voidaanko referensseiksi (sekä toimittajan että toteuttamiseen osallistuvien henkilöiden kokemus) huomioida kohdassa ”ilmastoasioihin liittyvien hankesuunnitelmien laatiminen” tiettyyn toimialaan tai hankkeeseen tehty hankesuunnitelma?
  • Voidaanko referensseiksi (sekä toimittajan että toteuttamiseen osallistuvien henkilöiden kokemus) huomioida ja hyväksyä myös kaupungeille toteutetut, Suomen ympäristökeskuksen työkalua kattavuudeltaan vastaavat tarkastelut, esim. Kaupunginjohtajien ilmasto- ja energiasopimukseen kuuluvan kestävän energiankäytön ja ilmaston toimintasuunnitelma (SECAP) mukaiset päästöskenaariolaskelmat ja toimenpiteiden vaikuttavuusarviot?
  • Voidaanko referensseiksi (sekä toimittajan että toteuttamiseen osallistuvien henkilöiden kokemus) huomioida ja hyväksyä myös isoille konserneille ja/tai organisaatioille (>25 000 työntekijää) toteutetut ilmastokonsultoinnin työt, esim. räätälöidyt eri sektorit kattava päästöskenaariolaskelma, ilmastotavoitteiden asetanta ja toimenpiteiden vaikuttavuusarviot?
  • Voidaanko referensseiksi (sekä toimittajan että toteuttamiseen osallistuvien henkilöiden kokemus) huomioida ja hyväksyä myös muille aluetasoille toteutetut toimeksiannot, erityisesti kansallisen ja aluetason (esim. kaupunginosaa koskevat) skenaariotarkastelut ja toimenpiteiden tunnistus ja vaikuttavuusarviot.

Vastaukset (tulee huomioida tarjouksessa):

Tarkennukset tarjouspyynnön liitteen 1 taulukkoihin 2. Toimittajan kokemus vastaavista toimeksiannoista ja 3. Hankkeen toteuttamiseen osallistuvien henkilöiden kokemus vastaavista toimeksiannoista:

Kuntien ilmastotavoitteiden asettaminen ja/tai vaikuttavimpien ilmastotoimien tunnistaminen: Referensseiksi hyväksytään toimeksiannot, joissa on keskitytty kuntien tai kaupunkien toimivallassa/vaikutuspiirissä (vrt. Hinku-laskentaan sisältyvät päästöt) olevien ilmastotavoitteiden asettamiseen ja/tai vaikuttavimpien ilmastotoimien tunnistamiseen. Oleellista on se, että toimeksiannossa on käsitelty kuntien ja kaupunkien toimintaan kytkeytyviä ilmastotavoitteita ja -toimenpiteitä, vaikka itse tavoitteet tai toimenpiteet olisi määritelty vaikkapa seudullisella tai maakunnallisella tai kaupunginosan tasolla.

Päästöskenaarioiden laskeminen Suomen ympäristökeskuksen kehittämällä skenaariotyökalulla: Referensseiksi hyväksytään kuntien tai kaupunkien päästövähennysskenaarioiden laskeminen Suomen ympäristökeskuksen skenaariotyökalulla https://skenaario.hiilineutraalisuomi.fi/ tai kattavuudeltaan vastaavat tarkastelut.

Ilmastoasioihin liittyvien hankesuunnitelmien laatiminen: Referensseiksi hyväksytään alueellisen, kansallisen tai kansainvälisen rahoituksen hakemiseen liittyvien ilmastohankkeiden suunnitelmien laatiminen. Referenssien ei tarvitse liittyä kuntien ilmastotyöhön, vaan ne voivat olla myös muilta sektoreilta tai toimialoilta. Hankesuunnitelmien tulee liittyä ilmastonmuutoksen hillintään tai siihen sopeutumiseen.

Työpajaprosessien suunnittelu ja toteuttaminen: Referensseiksi hyväksytään toimeksiannot, jotka ovat sisältäneet työpajatilaisuuksien suunnittelua ja toteuttamista. Referenssien ei tarvitse liittyä kuntien ilmastotyöhön, vaan ne voivat olla myös muilta sektoreilta tai toimialoilta. Referenssien ei tarvitse liittyä ilmastoteemaan.

Ota yhteyttä

Nori Irina IMG 0132
Irina Nori
Aluekehitysasiantuntija