Natura-arviointi

Ilmoitus yleistiedoksiannosta

Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntaliitot ovat laatineet luonnonsuojelulain 65 §:n (1.6.2023 alkaen 35 §:n) edellyttämän Natura-arvioinnin maakuntakaavoihin ehdolla olevien tuulivoima-alueiden vaikutuksista Natura 2000 -alueisiin. Natura-arviointi toimii vireillä olevien maakuntakaavojen (Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050, Pohjanmaan maakuntakaava 2050) keskeisenä taustaselvityksenä tuulivoimateeman osalta.

Natura-arviointi kohdistuu seuraaville Natura 2000 -verkostoon kuuluville alueille:

Maakunta: Pohjanmaa

Alueet on valittu Natura-verkostoon EU:n luontodirektiivin perusteella, joko laji- ja elinympäristödirektiivin (Special Areas of Conservation, SAC) ja/tai lintudirektiivin (Special Protection Areas, SPA) perusteella.

 

Maakunta: Etelä-Pohjanmaa

Alueet on valittu Natura-verkostoon EU:n luontodirektiivin perusteella, joko laji- ja elinympäristödirektiivin (Special Areas of Conservation, SAC) ja/tai lintudirektiivin (Special Protection Areas, SPA) perusteella.

 

Natura 2000 -verkostoon kuuluvilla ja Natura-arvioinnin kattamilla alueilla sijaitsevien kiinteistöjen omistajille annettiin mahdollisuus lausunnon antamiseen 16.5.-23.11.2023. Natura-arvioinnin julkinen versio oli saatavilla aluehallintovirastojen verkkosivuilla ja aluehallintovirastojen toimistoissa. Arvioinnin luottamuksellinen versio annettiin pyynnöstä viranomaisten käyttöön.

Lausunnon antoivat Etelä-Pohjanmaan (kaksi lausuntoa: Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnat), Pirkanmaan ja Keski-Suomen ELY-keskukset sekä Metsähallitus ja kaksi yksityistä maanomistajaa.

Tämä lausuntoyhteenveto sisältää Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan ELY-keskusten lausunnot sekä Metsähallituksen lausunnon julkisen osan. Keski-Suomen ELY-keskuksen lausunto on kokonaisuudessaan salassa pidettävä ja osa Metsähallituksen lausunnosta on salassa pidettävä. Kahden yksityishenkilön lausuntoja ei julkaista, vaan ne käsitellään osana kuulemisvastausta.

Natura-arviointiraportti löytyy täältä:

Luontoarviointia varten tehty törmäysmalli: Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavoituksen Natura-arviointia varten tehtävä lintujen törmäys- ja populaatiomallinnus päämuuttoreittien osalta (pdf).