Avustukset

Avustuksia maakunnan suomenkielistä kulttuuria edistäviin tarkoituksiin

Pohjanmaan liiton kulttuurilautakunta myöntää avustuksia maakunnan suomenkielistä kulttuuria edistäviin tarkoituksiin. Avustusta haetaan hakulomakkeella 31.1. klo 16 mennessä. Hakuajan päättymisen jälkeen saapuneita ja puutteellisesti täytettyjä hakulomakkeita ei käsitellä. Myönnetyn avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys raportointilomakkeella myöntämisvuotta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Lomakkeet lähetetään osoitteella
Pohjanmaan liiton kulttuurilautakunta
PL 174
65101 Vaasa

Kuka voi hakea?

Avustusta voivat hakea kulttuuri- ja taidetoimintaa harjoittavat ja tarjoavat yhdistykset, työryhmät ja yksityishenkilöt. Hakijana voi olla kunta, jos se toteuttaa hankkeen yhteistyössä yhden tai useamman Pohjanmaan maakunnan kunnan kanssa. Hakemukseen on liitettävä kuntakohtaiset sitoumukset, jotka osoittavat kuntien osallistuvan hankkeen toteuttamiseen. Avustusta ei myönnetä julkisyhteisöille kuten esimerkiksi kunnille ja kuntayhtymille, kaupallista toimintaa harjoittaville ja voittoa tavoitteleville yrityksille eikä opiskelijoille perus- ja jatkotutkinnon suorittamiseen liittyviin opintoihin ja opinnäytetöihin. Taide- ja kulttuurialan ammateissa toimivien työtä tukevaan jatko- ja täydennyskoulutukseen lautakunta voi harkintansa mukaan myöntää avustuksia. Avustuksen hakijan tulee olla vakinaisesti Pohjanmaan maakunnassa.

Mihin tarkoitukseen?

Avustus myönnetään kohdeavustuksena toimintaan, joka edistää ja lisää suomenkielisen Pohjanmaan kulttuurin ja taiteen harrastusmahdollisuuksia, kulttuurista monimuotoisuutta sekä tekee maakunnan omaa kulttuuria ja taidetta tunnetuksi. Kohdeavustuksella voidaan tukea myös Pohjanmaan maakunnan suomenkielistä kulttuurivientiä. Kulttuurivienniksi ei katsota opinto-, harrastus- ja virkistysmatkoja. Kohdeavustuksella ei myöskään voi rahoittaa alkoholi-, elintarvike- ja ruokailukustannuksia eikä laitteiden ja toimitilojen hankinta-, ylläpito- ja huoltokustannuksia.

Miten haetaan?

Avustusta haetaan lomakkeella, johon on liitettävä selkeä suunnitelma ja kuvaus avustuskohteesta. Yhdistysten tulee liittää hakemukseen edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus. Liitteitä ei palauteta, mutta hakija voi halutessaan noutaa ne Pohjanmaan liiton toimistosta, kun avustuspäätökset on tehty.

Avustuksista päättäminen

Hakemuksia arvioidessaan lautakunta kiinnittää erityisesti huomiota avustuskohteen suomenkielisyyteen ja siihen, että avustuskohde on avoin suurelle yleisölle ja kaikille kiinnostuneille Pohjanmaan maakunnan kunnissa. Lisäksi lautakunta kiinnittää huomiota avustuskohteen talousarvion tulorakenteen monipuolisuuteen ja avustuksen osuuteen tuloista sekä siihen, että suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet tukevat avustuskohteen tavoitteiden toteutumista. Avustusta ei pääsääntöisesti myönnetä samalle hakijalle peräkkäisinä vuosina.

Päätöksenteossa lautakunta noudattaa Pohjanmaan liiton päälinjauksia ja ohjeistusta huomioiden suomen kieli, maakunnan sisäinen tasapaino ja kulttuuritoiminnan monipuolisuus.

Avustuksen maksatus

Avustus maksetaan hakijan ilmoittamalle pankkitilille, kun kaikki vaadittavat liitteet on toimitettu Pohjanmaan liittoon.

Selvitys avustuksen käytöstä

Avustuksen saajan on annettava selvitys avustuskohteen toiminnallisesta ja taloudellisesta toteutumisesta erillisellä raportointilomakkeella. Selvitys on annettava kulttuurilautakunnalle avustuksen myöntämisvuotta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Siinä tulee arvioida, miten hakemuksessa esitetty suunnitelma on toteutunut, ja siihen tulee sisältyä luotettava selvitys avustuskohteen kustannuksista sekä siitä, mihin lautakunnan myöntämä avustus on käytetty.

Lautakunta pidättää oikeuden periä myöntämänsä avustus takaisin, jos hakija on antanut hakemuksessa virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja tai avustuskohdetta ei ole toteutettu hakemuksessa esitetyn suunnitelman mukaisesti.

Muut ehdot

Avustuskohteen markkinoinnissa yms. on mainittava, että Pohjanmaan liitto on tukenut kohdetta. Tätä tarkoitusta varten voi Pohjanmaan liiton logon ladata tästä

Tietosuoja

Avustusten käsittelyprosessissa hakijoiden hakulomakkeessa ilmoittamista tiedoista syntyy henkilörekisteri, jota koskevan tietosuojaselosteen löydät täältä.

Päivitetty 02.09.2019, Kello 16.39, Tarja Hautamäki.