Bidrag

Bidrag för verksamhet som främjar den finskspråkiga kulturen

Kulturnämnden vid Österbottens förbund beviljar bidrag för verksamhet som främjar den finskspråkiga kulturen i landskapet. Ansökningstiden går ut den 31 januari kl. 16. Blanketter som inkommit efter ansökningstidens slut eller som ifyllts bristfälligt behandlas inte. Den som beviljats bidrag ska före utgången av mars följande år lämna in en lämna in en blankett med redogörelse för hur medlen har använts.

Blanketterna skickas till adressen
Kulturnämnden vid Österbottens förbund
PB 174
65101 Vasa

Vem kan ansöka om bidrag?

Bidrag kan sökas av föreningar, arbetsgrupper och privatpersoner som sysslar med kultur- och konstverksamhet. Offentliga samfund, såsom kommuner eller samkommuner, företag med kommersiell verksamhet och vinstsyfte beviljas inte bidrag, inte heller beviljas studerande medel för studier eller lärdomsprov i samband med grund- eller påbyggnadsexamen. Kulturnämnden kan efter prövning bevilja konst- och kulturutövare bidrag för påbyggnadsstudier eller fortbildning. Bidragssökande bör stadigvarande vara verksam i Österbotten.

För vilket ändamål?

Bidraget beviljas som riktat bidrag för verksamhet som förbättrar möjligheterna till hobbyverksamhet inom konst och kultur, främjar den kulturella mångfalden och ökar kännedomen om landskapets konst och kultur. Bidraget kan även beviljas för att stöda export av den finskspråkiga kulturen i Österbotten. Studie-, hobby- och rekreationsresor betraktas inte som kulturexport. Det riktade bidraget kan inte heller användas för att betala utgifter för alkohol, livsmedel eller måltider samt utgifter för underhåll och service av utrustning eller lokaler.

Hur ansöker man?

Ansökan görs på en blankett. Bifoga en utförlig plan och beskrivning av vad bidraget ska användas till. Föreningar ska bifoga föregående års bokslut och verksamhetsberättelse. Bilagorna returneras inte, men sökande kan vid behov hämta dem från Österbottens förbunds kansli efter att beslutet om bidrag har fattats.

Beslut om bidrag

Kulturnämnden fäster särskild uppmärksamhet vid att verksamheten är finskspråkig och öppen för allmänheten och alla intresserade i landskapet Österbotten. Dessutom ser nämnden på hur inkomstsidan i budgeten är uppbyggd, hur stor andel av inkomsterna bidraget skulle utgöra och hur de planerade åtgärderna hjälper sökanden att nå sina målsättningar. Samma sökande beviljas i regel inte bidrag två år i rad.

I beslutsfattandet följder nämnden Österbottens förbunds policy och anvisningar och tar särskilt fasta på finska språket, den geografiska fördelningen inom landskapet och bredden inom kulturverksamheten.

Utbetalning av bidragen

Bidraget betalas till det konto som sökande har angett och efter att alla bilagor har lämnats in till Österbottens förbund.

Redogörelse för använda medel

Den som beviljats bidrag ska lämna in en lämna in en separat blankett med reogörelse för hur och till vad medlen har använts. Redogörelsen ska lämnas in till kulturnämnden före utgången av mars följande år. Den ska innehålla en bedömning av hur planen höll streck och en pålitlig redovisning av vilka kostnader den understödda verksamheten medförde och vad kulturnämndens bidrag användes till.

Nämnden förbehåller sig rätten att kräva tillbaka beviljat understöd om sökande i ansökan har uppgett felaktig eller missvisande information eller om verksamheten inte genomförs som planerat.

Övriga villkor

Bidragsmottagare ska i marknadsföring o.d. ange att Österbottens förbund har understött verksamheten. För detta ändamål kan Österbottens förbunds logo laddas ner här.

Uppdaterat 14.12.2016, klockan 12.06, Tarja Hautamäki.