Bidrag

Bidrag för verksamhet som främjar den finskspråkiga kulturen

Kulturnämnden vid Österbottens förbund beviljar bidrag för verksamhet som främjar den finskspråkiga kulturen i landskapet. Ansökningstiden går ut den 31 januari kl. 16. Blanketter som inkommer senare eller som är ofullständigt ifyllda behandlas inte. De som beviljats bidrag ska före utgången av mars följande år lämna in en lämna in en blankett med redogörelse för hur medlen har använts.

Blanketterna skickas till adressen
Kulturnämnden vid Österbottens förbund
PB 174
65101 Vasa

Vem kan ansöka om bidrag?

Bidrag kan sökas av föreningar, arbetsgrupper och privatpersoner som sysslar med kultur- och konstverksamhet. En kommun får söka om den har ett projekt i samarbete med en eller flera kommuner i landskapet Österbotten. Till ansökan ska bifogas utfästelser från de olika kommunerna som visar att de är med i projektet. Företag med kommersiell verksamhet och vinstsyfte beviljas inte bidrag, inte heller beviljas studerande medel för studier eller lärdomsprov i samband med grund- eller påbyggnadsexamen. Kulturnämnden kan efter prövning bevilja konst- och kulturutövare bidrag för påbyggnadsstudier eller fortbildning. Bidragssökande bör stadigvarande vara verksam i Österbotten

För vilket ändamål?

Understödet beviljas som riktat bidrag för verksamhet som främjar och ökar möjligheterna till kultur- och konstutövning, den kulturella mångfalden samt kännedomen om landskapets konst och kultur. Bidraget kan även beviljas för att stöda export av den finskspråkiga kulturen i Österbotten. Studie-, hobby- och rekreationsresor betraktas inte som kulturexport. Det riktade bidraget kan inte heller användas för att betala kostnader för alkohol, livsmedel eller måltider samt kostnader för inköp, underhåll och service av utrustning eller lokaler.

Hur ansöker man?

Ansökan görs på en blankett till vilken bifogas en utförlig plan med beskrivning av vad bidraget ska användas till. Föreningar ska bifoga föregående års bokslut och verksamhetsberättelse. Bilagorna returneras inte, men de kan hämtas från Österbottens förbund efter att bidragsbesluten är fattade.

Beslut om bidrag

När kulturnämnden tar ställning till ansökningarna lägger den särskild vikt vid att verksamheten är finskspråkig och öppen för allmänheten och alla intresserade i kommunerna i landskapet Österbotten. Dessutom ser nämnden på hur intäktssidan av budgeten är uppbyggd, hur stor andel av intäkterna bidraget skulle utgöra och hur de planerade åtgärderna hjälper den sökande att nå sina mål. Samma sökande beviljas i regel inte bidrag två år i rad.

I beslutsfattandet följder nämnden Österbottens förbunds policy och anvisningar och tar särskilt fasta på finska språket, den geografiska fördelningen inom landskapet och bredden inom kulturverksamheten.

Utbetalning av bidragen

Bidraget betalas till det bankkonto som den sökande har uppgett och efter att alla bilagor har lämnats in till Österbottens förbund.

Redogörelse för använda medel

Den som har fått bidrag ska lämna in en separat blankett med redogörelse till vad och hur medlen har använts. Redogörelsen ska lämnas in till kulturnämnden före utgången av mars följande år. Den ska innehålla en bedömning av hur planen förverkligades och en tillförlitlig redovisning av vilka kostnader den understödda verksamheten hade och vad kulturnämndens bidrag användes till.

Nämnden förbehåller sig rätten till att kräva tillbaka beviljat understöd om den sökande har lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter i ansökan eller om verksamheten inte har genomförts som planerat.

Övriga villkor

Bidragsmottagare ska i marknadsföring o.d. ange att Österbottens förbund har understött verksamheten. Österbottens förbunds logo kan laddas ner från förbundets webbplats.

Dataskydd

Av de uppgifter som de sökande har uppgett på ansökningsblanketten bildas vid handläggningen av ansökningarna ett personregister. Registerbeskrivningen över detta register finns här.

Uppdaterat 14.11.2018, klockan 11.00, Marie Sjölind.