Bidrag

Kulturnämnden vid Österbottens förbund beviljar bidrag för verksamhet som främjar den finskspråkiga kulturen i landskapet. Bidrag söks för ett specifikt ändamål. Bidrag kan sökas för bara ett ändamål per ansökningsblankett.

Den ifyllda och utskrivna ansökningsblanketten ska vara inlämnad till Österbottens förbunds registratorskontor senast då ansökningstiden går ut den 31 januari kl. 15. Ansökan kan inte göras elektroniskt, och det är heller inte rekommenderat att skicka ansökningar per e-post. Avsändaren ansvarar för att ansökan kommer in i tid.

Ansökningar som inkommit efter att ansökningstiden har gått ut registreras som försenade och behandlas inte.

De som beviljats bidrag ska före utgången av mars följande år lämna in en blankett med redogörelse för hur medlen har använts.

Blanketterna skickas till
Österbottens förbund, registratorskontoret
PB 174
65101 Vasa

kynä, käsi, vihko, hand, penna, häfte

Vem kan ansöka om bidrag?

Bidrag kan sökas av föreningar, arbetsgrupper och privatpersoner som sysslar med kultur- och konstverksamhet. Också en kommun får söka om den har ett projekt i samarbete med en eller flera kommuner i landskapet Österbotten. Till ansökan ska bifogas skriftliga utfästelser från de olika kommunerna som visar att de har förbundit sig till projektet.

Företag med kommersiell verksamhet och vinstsyfte beviljas inte bidrag, inte heller beviljas studerande medel för studier eller lärdomsprov i samband med grund- eller påbyggnadsexamen. Kulturnämnden kan efter prövning ge konst- och kulturutövare understöd för relevanta påbyggnadsstudier eller fortbildning. Bidragssökande bör stadigvarande vara verksam i Österbotten.

För vilket ändamål?

Understödet beviljas som ett riktat bidrag (inte som ett allmänt understöd i form av ett verksamhetsbidrag) för verksamhet som främjar landskapets identitet och ökar möjligheterna till kultur- och konstutövning i finska Österbotten, den kulturella mångfalden samt kännedomen om landskapets konst och kultur. Bidraget kan även beviljas för att stöda kulturexport som finskspråkiga aktörer i Österbotten bedriver. Studie-, hobby- och rekreationsresor betraktas inte som kulturexport. Det riktade bidraget kan inte heller användas för att betala kostnader för alkohol, livsmedel eller kost samt kostnader för inköp, underhåll och service av utrustning eller lokaler.

Hur ansöker du?

Ansökan görs på en blankett, till vilken bifogas en utförlig plan med beskrivning av vad bidraget ska användas till. Talkotimmar i projektets budget godkänns inte som självfinansiering. Föreningar ska bifoga bokslutet och verksamhetsberättelsen för föregående verksamhetsperiod. Bilagorna returneras inte, men de kan hämtas från Österbottens förbund efter att bidragsbesluten är fattade.

Beslut om bidrag

När kulturnämnden tar ställning till ansökningarna lägger den särskild vikt vid att verksamheten är finskspråkig och öppen för allmänheten och alla intresserade i kommunerna i landskapet Österbotten. Dessutom ser nämnden på hur intäktssidan av budgeten är uppbyggd, hur stor relativ andel av finansieringen av projektet bidraget skulle utgöra och hur de planerade åtgärderna hjälper den sökande att nå sina mål. Samma sökande beviljas i regel inte bidrag två år i rad.

När nämnden fattar beslut följer den Österbottens förbunds strategiska policyer och andra anvisningar och tar fasta på finskspråkigheten, den geografiska balansen inom landskapet och bredden inom kulturverksamheten.

Utbetalning av bidragen

Bidraget betalas till det bankkonto som den sökande har angett när alla begärda bilagor har lämnats in till Österbottens förbund och uppgifterna i dem inte ger anledning att förvägra den sökande bidraget.

Redogörelse för använda medel

Den som har fått bidrag ska lämna in en separat blankett med redogörelse till vad och hur medlen har använts. Talkotimmar i redogörelsen godkänns inte som självfinansiering. Redogörelsen ska lämnas in till kulturnämnden senast vid utgången av mars följande kalenderår efter det år då bidraget beviljades. Den ska innehålla en bedömning av hur planen förverkligades och en tillförlitlig redovisning av vilka kostnader den understödda verksamheten hade och vad kulturnämndens bidrag användes till.

Nämnden förbehåller sig rätten att kräva tillbaka beviljat understöd om den sökande har lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter i ansökan eller om verksamheten inte har genomförts som planerat.

Övriga villkor

Bidragsmottagare ska i marknadsföring o.d. ange att Österbottens förbund har understött verksamheten. Österbottens förbunds logotyp finns att ladda ned här.

Frågor och svar

Vill du fråga mer om att ansöka om bidrag? Anmäl dig till ett av de digitala informationsmöten (på finska) som hålls tisdag 16.1.2024 kl. 16–17 och onsdag 17.1.2024 kl. 16–17. Anslutningslänken till Teams-mötet får du på eftermiddagen 16.1 per e-post.

Dataskydd

Av de uppgifter som de sökande har uppgett på ansökningsblanketten bildas vid handläggningen ett personregister. Dataskyddsbeskrivningen över detta register finns här.

Blanketter

Ansökningsblankett
Rapporteringsblankett

Ta kontakt

Tarja Hautamäki
Kulturchef
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi