Dataskydd

Du har enligt artiklarna 15 och 16 i EU:s allmänna dataskyddsförordning rätt att granska vilka personuppgifter om dig som Österbottens förbund behandlar. Du kan också begära att felaktiga personuppgifter rättas samt enligt artikel 17 att dina uppgifter raderas ur registren.

När du vill granska dina uppgifter

Förutom rätten att granska dina personuppgifter har du rätt att få information också om följande omständigheter:

• varifrån dina personuppgifter har skaffats
• varför de behövs
• hur länge de behövs
• har dina personuppgifter överlåtits eller avses de överlåtas – om ja, till vem
• har dina uppgifter överförts till områden utanför EU – om ja, hur har de skyddats
• används automatisk behandling i behandlingen av uppgifterna – om ja, hur fungerar den
• hur du kan utöva dina rättigheter i anknytning till personuppgifterna.

Gör så här: Framför din begäran på en blankett och lämna in den personligen till Österbottens förbund (besöksadress: Sandögatan 6 B). Du får svar inom en månad.

När du vill rätta dina uppgifter

Rättelse innebär att felaktiga uppgifter korrigeras och ofullständiga uppgifter kompletteras.

Gör så här: Framför din begäran på en blankett och lämna in den personligen till Österbottens förbund (besöksadress: Sandögatan 6 B). Du får svar inom en månad.

När du vill radera dina uppgifter

Österbottens förbund måste radera dina personuppgifter i följande fall:

• Österbottens förbund behöver inte längre dina uppgifter för det ursprungliga ändamålet.
• Du återkallar ett samtycke som du gett, och ingen laglig grund föreligger för behandlingen av dina uppgifter.
• Du invänder mot behandling av dina uppgifter, och det finns inga berättigade skäl för behandlingen.
• Du invänder mot att dina uppgifter behandlas för direktmarknadsföring.
• Dina uppgifter har behandlats i strid med lagen.
• Dina uppgifter måste raderas på grund av lagstiftningen.
• Dina uppgifter har samlats in på grund av ett samtycke av din vårdnadshavare i samband med tillhandahållande av informationssamhällets tjänster till exempel nätbutiker och sociala medier.

Österbottens förbund är dock inte tvunget att radera dina personuppgifter, om de på motiverade grunder är nödvändiga för följande syften:

• yttrandefrihet och spridning av information
• efterlevnad av lag
• utövande av offentlig makt som ankommer på den personuppgiftsansvarige
• ett allmänt intresse – till exempel arkivering, forskning eller statistikföring
• fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Gör så här: Framför begäran om radering av dina uppgifter på en blankett och lämna in den personligen till Österbottens förbund (besöksadress: Sandögatan 6 B). Du får svar inom en månad.

Mer information om dina rättigheter:

Dataombudsmannens byrå

Dataskyddsombudets verksamhetsberättelse 2022-2023

Dataskyddsombud

Tarja Hautamäki
Kulturchef
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi