Maakuntakaavoitus

Maakuntakaavalla on tärkeä tehtävä maakunnan kehittämisessä ja suunnittelussa. Maakuntakaavalla siirretään kansallisella ja seudullisella tasolla laaditut kehittämisperiaatteet ja strategiat aluevarauksiksi, jotka sitten ohjaavat alueidenkäyttöä toivottuun suuntaan. Kaavaa laadittaessa tulee tavoitteena olla maakunnan alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittäminen kestävällä tavalla.

Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen muodostaa oikeusvaikutteisen maakuntakaavan. Lisäksi kaavaan liittyy kaavaselostus, joka selventää ja täydentää kaavakarttaa. Siinä perustellaan kaavassa tehdyt ratkaisut sekä kuvataan toteuttamisen tärkeimmät vaikutukset ja laadintaprosessin eri vaiheet.

Kaavaprosessi

Pohjanmaan liitto laatii Pohjanmaan maakuntakaavan. Kaavaprosessi on pitkä, ja kestää monta vuotta ennen kuin kaava on valmis hyväksyttäväksi maakuntavaltuustossa. Maakuntakaavaa käsitellään ensin maakuntahallituksessa ennen kuin maakuntavaltuusto hyväksyy sen.

Maakuntakaava voidaan päivittää joko laatimalla uusi maakuntakaava tai päivittämällä se yhden tai useamman teeman osalta, jolloin se päivitetään niin sanottuna vaihemaakuntakaavana. Esimerkkejä vaihemaakuntakaavoista ovat Vaihemaakuntakaava 1, joka käsittelee kaupallisten palvelujen sijoittumista Pohjanmaalla, ja Vaihemaakuntakaava 2, joka käsittelee uusiutuvia energiamuotoja ja niiden sijoittumista Pohjanmaalla.

Kaava ohjaa

Maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta ja myös viranomaisten maankäytön suunnittelua. Maakuntakaavan sisältö tarkentuu kuntien laatimissa yleis- ja asemakaavoissa.

 

Päivitetty 25.05.2016, Kello 15.34, Harriet Skog-Mandell.