Landskapsplanläggning

Landskapsplanen har en central roll i utvecklingen och planeringen av ett landskap. Med landskapsplanen överför man utvecklingsprinciper och strategier, som uppgjorts på nationell och regional nivå, till reserveringar av markområden som styr områdesanvändningen i den önskade riktningen. När man gör planen ska man ha som mål att landskapets region- och samhällsstruktur kan utvecklas på ett bra och hållbart sätt.

En landskapsplan med rättsverkningar består av en plankarta med beteckningar och bestämmelser. Till planen hör också en beskrivning, som förklarar och kompletterar plankartan. I beskrivningen anges grunderna för planlösningen, de viktigaste konsekvenserna av planen och de olika faserna i planprocessen.

Planprocessen

Österbottens landskapsplan uppgörs av Österbottens förbund. Planprocessen är lång och det tar många år innan planen är klar för godkännande av fullmäktige. Landskapsplanen behandlas först av landskapsstyrelsen och godkänns av landskapsfullmäktige.

En landskapsplan kan uppdateras antingen genom att man gör en ny landskapsplan eller genom att man tar vissa teman som man uppdaterar och gör en så kallad etapplandskapsplan. Exempel på etapplandskapsplaner är Etapplandskapsplan 1, som har som tema lokalisering av kommersiell service i Österbotten och Etapplandskapsplan 2, som har som tema förnyelsebara energiformer och deras placering i Österbotten.

En styrande plan

Landskapsplanen styr kommunernas planläggning och även myndigheternas planering av områdesanvändning. Innehållet i landskapsplanen förs till en noggrannare nivå i de generalplaner och detaljplaner som kommunerna uppgör.

Uppdaterat 25.05.2016, klockan 15.34, Harriet Skog-Mandell.