Planläggningsprocessen

Planläggningsprocessen Kaavoitusprosessi

 

När en planläggningsprocess påbörjas uppgörs alltid ett program för deltagande och bedömning (PDB). I programmet beskrivs planeringsarbetets utgångspunkter och mål, hur beredningen och beslutsfattandet framskrider, hur man kan delta i beredningen och hur planens konsekvenser bedöms. Programmet kompletteras under processens gång. I detta skede kan de som planen berör lämna in sina kommentarer.

Under planprocessen bereds först ett planutkast och sedan ett planförslag. I båda skedena ges intressenterna möjlighet att framföra åsikter och lämna in förslag till förbättring.

I alla faser av planeringsprocessen blir planhandlingarna offentligt framlagda i kommunerna, vid Österbottens förbund och på förbundets webbplats. Samtidigt presenteras planen regionvis för kommunerna och för allmänheten hålls informationsmöten. I samband med att planen är framlagd ges myndigheterna och kommunerna möjlighet att ge sina utlåtanden om planen och andra berörda kan ge skriftliga anmärkningar.

Landskapsplanen godkänns av landskapsfullmäktige. Fastställelsebeslutet kan överklagas hos förvaltningsdomstolen.