Maakuntakaavoitus

Maakuntakaavalla on tärkeä tehtävä maakunnan kehittämisessä ja suunnittelussa. Maakuntakaavalla siirretään kansallisella ja seudullisella tasolla laaditut kehittämisperiaatteet ja strategiat aluevarauksiksi, jotka sitten ohjaavat alueidenkäyttöä toivottuun suuntaan. Kaavaa laadittaessa tulee tavoitteena olla maakunnan alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittäminen kestävällä tavalla.

Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen muodostaa oikeusvaikutteisen maakuntakaavan. Lisäksi kaavaan kuuluu kaavaselostus, joka selventää ja täydentää kaavakarttaa. Kaavaselostuksessa kuvataan kaavaprosessi ja kaavaratkaisu sekä kaavan toteuttamisen tärkeimmät vaikutukset.

Kaavaprosessi

Pohjanmaan liitto laatii Pohjanmaan maakuntakaavan. Kaavaprosessi on pitkä ja kokonaisvaltainen. Maakuntakaavaa käsitellään ensin maakuntahallituksessa ennen kuin maakuntavaltuusto hyväksyy sen. Maakuntakaava laaditaan vuorovaikutuksessa asukkaiden, yhdistysten, toimijoiden, kuntien ja muiden viranomaisten kanssa.

Maakuntakaava voidaan päivittää joko laatimalla uusi maakuntakaava tai päivittämällä se yhden tai useamman teeman osalta, jolloin se päivitetään niin sanottuna vaihemaakuntakaavana.

Kaava ohjaa

Maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta ja myös viranomaisten maankäytön suunnittelua. Maakuntakaavan sisältö tarkentuu kuntien laatimissa yleis- ja asemakaavoissa.