Kaavoitusprosessi

Planläggningsprocessen Kaavoitusprosessi updatedJokaisen kaavoitusprosessin alkuvaiheessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kuvataan kaavatyön lähtökohdat ja tavoitteet, miten kaavan valmistelu ja päätöksenteko etenee, miten valmisteluun voi osallistua ja miten kaavan vaikutuksia arvioidaan. Suunnitelmaa päivitetään kaavaprosessin aikana. Tässä vaiheessa osalliset voivat kertoa mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Alkuvaiheessa valmistellaan myös kaavaluonnos, ja sitä seuraa kaavaehdotus. Kummassakin tapauksessa asianosaisilla on mahdollisuus tuoda esille mielipiteitään ja tehdä parannusehdotuksia.

Kaava-asiakirjat asetetaan kaavoitusprosessin jokaisessa vaiheessa julkisesti nähtäville alueen kaikissa kunnissa, Pohjanmaan liiton virastossa ja liiton verkkosivuilla. Nähtävilläoloaikana kaavaa esitellään kunnille seutukunnittain ja suurelle yleisölle pidetään yleisötilaisuuksia. Viranomaisille ja kunnille varataan tilaisuus lausunnon antamiseen. Muilla osallisilla on oikeus tehdä kaavasta kirjallinen muistutus.

Maakuntakaavan hyväksyy maakuntavaltuusto. Vahvistuspäätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen.

 

Päivitetty 23.04.2018, Kello 08.54, Gustav Nygård.