Elinkeinoelämän kehittäminen

Edistämme elinkeinojen toimintaedellytyksiä ja elinkeinotoimijoiden yhteistyötä monin tavoin. Toimimme aktiivisesti elinkeinotoiminnan verkostoissa, teemme hankeyhteistyötä ja tarjoamme toimijoille yhteistyöfoorumin.

Pohjanmaan liitto edistää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä maakuntastrategian painopisteiden mukaisesti. Liitto on aktiivisesti mukana erilaisissa yhteistyöverkostoissa ja käy jatkuvaa vuoropuhelua elinkeinoelämän, koulutuslaitosten, kuntien ja valtion kanssa, jotta se pystyy tunnistamaan tärkeimmät elinkeinopoliittiset kehittämistoimet ja antamaan niille tukensa.

Hankkeiden rahoittamiseen käytetään varoja EU:n rakennerahastoista (EAKR) ja alueiden välisen yhteistyön ohjelmasta.

Liitto keskittyy sekä maakunnasta että sen ulkopuolelta tulevien yhteistyökumppaneidensa kanssa erityisesti keskeisten hankekokonaisuuksien hahmottamiseen, hallinnon toimivuuden varmistamiseen ja rahoitusmahdollisuuksista tiedottamiseen. Hanketoiminnan tarkoituksena on varmistaa alueiden kilpailukyky ja hyvinvointi luomalla edellytykset talouskasvulle, elinkeinoelämän kehittämiselle ja työllisyyden kohentamiselle. Tavoitteena on kaventaa alueiden välisiä kehityseroja, parantaa väestön elinolosuhteita ja edistää alueiden tasapainoista kehitystä.

Hankkeilla tulee olla merkitystä yleiselle aluekehitykselle, ja niiden tulee olla ensisijaisesti maakunnallisia tai seutukunnallisia. Elinkeinoelämän kehittämistä jatketaan klustereihin perustuvan mallin ja älykkään erikoistumisen strategiassa esitettyjen painopisteiden pohjalta.

Ota yhteyttä

Maria Backman
Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö
etunimi.sukunimi(at)obotnia.fi