Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Euroopan aluekehitysrahaston tavoitteet ovat koottu Uudistuva ja osaava Suomi 2021 – 2027 ohjelmassa. Pohjanmaan liitto käyttää toimintalinjoja 1 Innovatiivinen Suomi ja 2 Ilmastoneutraali Suomi hankkeiden rahoituksessa.

Toimintalinjassa 1 Innovatiivinen Suomi Pohjanmaan liitto toteuttaa erityistavoitetta 1.1: Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen ja 1.2. Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi. Toimintalinjassa 2 Pohjanmaan liitto toteuttaa erityistavoitetta 2.1 Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, 2.2 Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja katastrofi-valmiuden ja -palautuvuuden edistäminen sekä 2.3 Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021 – 2027 ohjelman toteuttaminen on vahvasti kytketty maakuntien älykkään erikoistumisen strategioihin (S3), erityisesti erityistavoite 1.1 toteuttaminen.

Rahoituksen priorisoinnit

Liitto tekee vuosittaiset rahoituksen priorisoinnit maakunnan Innovaation ja kasvun strategian – älykäs erikoistuminen 2022–2025 pohjalta.

Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia

Älykkään erikoistumisen strategiassa on neljä painopistealuetta, joiden tarkoitus on saada aikaan kasvua, yhteistyötä ja uudistumista:

 • Kehittyneet tuotantomenetelmät, jossa tavoitteena on parantaa yritysten tuottavuutta ja uudistumiskykyä vahvistamalla osaamista robotiikan, 3D-tulostuksen, lisätyn todellisuuden ja tekoälyn soveltamisesta.
 • Digitaaliset ratkaisut, jossa tavoitteena on uusien liiketoimintamahdollisuuksien synnyn lisääminen alueella ja älykkäiden prosessien kehittämisen vahvistaminen edistämällä esineiden internetin, massadatan, kehittyneen analyysin ja tekoälyn osaamista.
 • Energiateknologia ja uusiutuvan energian järjestelmäratkaisut, jossa tavoitteena on vahvistaa yritysten uusiutuvan energiatuotannon järjestelmäratkaisujen kehittämistä edistämällä energiavarastoinnin, älykkäiden sähköverkkojen ja joustavuuden osaamista sekä uuden energiateknologian testauksen ja soveltamisen korkeaa valmiutta Pohjanmaalla.
 • Kiertotalous ja hiilineutraali talous, jossa tavoitteena on vauhdittaa yritysten siirtymistä pienempään hiilijalanjälkeen ja edistää alueen edelläkävijän roolia vahvistamalla osaamista kiertotaloudesta, uusiutuvista polttoaineista ja uusista kuljetusratkaisuista.

Pohjanmaan maakuntastrategia

Maakuntastrategian painopisteet ja toimenpiteet perustuvat Pohjanmaan keskeisiin kehityshaasteisiin:

 • Resurssiviisas yhteiskunta: keskiössä ovat kestävät energiaratkaisut, kiertotalous, ilmastoälykkäät innovaatiot ja yhteiskuntasuunnittelu
 • Digitalisaatiosta kasvua: keskiössä ovat yritysten kehittäminen ja digitalisointi, käyttäjäystävälliset palvelut ja älykkäät digitaaliset järjestelmät
 • Riittävästi osaajia: painopisteinä ovat työvoiman saatavuus ja osaaminen
 • Kaikki mukaan: korostetaan yhteenkuuluvuutta, osallisuutta ja hyvinvointia

Pohjanmaan liiton hakukierrokset

Pohjanmaan liiton avoimet hakukierrokset.

Hakukierros 1/2022 painopisteet: 

Järjestelmä- ja kokonaisratkaisujen kehittäminen, jossa eri teknologiat ja järjestelmät kytketään yhteen uusilla ja älykkäämmillä tavoilla
 • Esimerkiksi
  • kollaboratiivisten robottijärjestelmien, konenäön, kehittyneen analyysin, 3D-skannauksen, ERP-järjestelmien yhdistäminen sekä kyberturvallisuuden vaatimusten huomioiminen
  • panostukset osaamisen kehittämiseen eri teknologioiden yhdistämisestä on omiaan nostamaan yritysten omaa automaatiotasoa ja samalla vahvistaa yritysten edellytyksiä kehittää uusia tuotteita ja palveluja.
Uuden teknologian sovittaminen Pohjanmaan avaintoimialoille:
 • toimialakohtaisten ratkaisujen kehittäminen ja testaaminen sekä osaamisen vaihto toimialojen välillä
Datapohjainen kehitys, joka tähtää yritysten tukemiseen uusia tuotteita ja ennen kaikkea palveluja kehitettäessä dataan pohjautuen.
 • Esimerkiksi
  • TKI-yhteistyön lisäämiseen alueen ekosysteemissä eri toimijoiden välillä koskien massadatan keräämistä, jalostamista, visualisointia ja analysointia; tärkeitä ovat myös hankkeet, jotka vahvistavat datapohjaisen ansaintalogiikan, palvelumuotoilun, käyttäjäystävällisyyden ja asianmukaisten käyttöliittymien osaamista.
Uuteen teknologiaan ja dataan pohjautuva kestävä ja automatisoitu tuotanto.
 • Esimerkiksi tuetaan yrityksiä niiden kehittäessä. 
  • uusia automaatioprosesseja, jotka pohjautuvat datan keräämiseen ja analysointiin ja
  • uusia työskentelytapoja kuten datapohjainen päätöksenteko, jossa dataa käytetään liiketoiminnan optimoimiseen ja parantamiseen

-----

Hakukierros 2/2022 avataan syksyn aikana. 

Julkistetut ja avoinna olevat haut tulevat hakuilmoitusten yhteydessä näkyville EURA 2021:n julkisille sivuille.

Pohjanmaan liitto toimii EU: alue- ja rakennerahastojen välittävänä toimielimenä ohjelmakaudella 2021–2027. Tämä tarkoittaa, että hakemukset käsitellään ja niistä tehdään päätökset Pohjanmaan liitossa. 

Linkkejä lisätietoihin

Enemmän infoa rahoituksesta rakennerahastot.fi sivuilla

Tietoa Länsi-Suomen EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauteen 2021–2027 liittyvistä ajankohtaisista asioista löydät täältä.

EU:n Ajankohtaista | Rakennerahastot ohjaavasta lainsäädännöstä löydät tietoa täältä.

EU:n ohjelmakauden 2021–2027 hakuun liittyviä koulutus- ja infotilaisuuksia löydät Infotilaisuudet-sivulta.

Hankeideaesittely

Keskustelemme mielellämme hankeideoistanne ennen hakemuksen jättämistä. Alla olevan linkin kautta voitte varata aika hankeideaesittelyyn ja  samalla voitte esitellä lyhyesti ideanne.

Tämän linkin kautta näette hankeideaesittelyihin varatut päivämäärät ja ohjeet ajanvaraukseen.

Ulfvens Niklas IMG 0147
Niklas Ulfvens
Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö

Leppanen Johanna IMG 0216
Johanna Leppänen
Aluekehitysasiantuntija

Byskata Karl Gustav IMG 9827
Karl-Gustav Byskata
Aluekehitysasiantuntija

Rannanpaa Stefan IMG 9920
Stefan Rannanpää
Aluekehitysasiantuntija