Flygtrafiken till landskapen måste upprätthållas

Flygtrafiken till landskapen måste upprätthållas

8.4.2021

Ställningstagande från Kajanaland, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Lappland, Österbotten och Norra Karelen

Arbetsminister Tuula Haatainen och näringsminister Mika Lintilä gav i december 2020 Kari Savolainen i uppdrag att utreda möjligheterna att återuppbygga en hållbar tillväxt inom luftfartsbranschen i Helsingfors-Vanda, och utredningen har nu publicerats.

Under arbetet med utredningen har situationen inom flygtrafiken granskats ur bland annat flygbolagens, flygplatsernas, olika serviceaktörers, intresseorganisationers, företags och myndigheters synvinklar. Inga åsikter från landskapen och städerna där flygplatserna ligger, alltså kunderna, har efterfrågats medan utredningen har gjorts.

Det är en stor brist, eftersom rapporten föreslår åtgärder som försämrar landskapens tillgänglighet betydligt och som ifall de genomförs skulle innebära slutet på flygtrafiken mellan landskapsflygplatserna och Helsingfors-Vanda.

I den riksomfattande trafiksystemplanen Trafik 12 konstateras att alla flygplatsers betydelse för den nationella tillgängligheten ska identifieras, också de som ligger inom tre timmars avstånd från huvudstadsregionen. Utredningen har inte alls beaktat målen från Trafik 12 om hur regionernas tillgänglighet ska tryggas.

Utredningen är ytterst bristfällig eftersom där föreslås kraftiga försämringar i regionernas tillgänglighet utan att de ekonomiska effekterna av lösningarna bedöms.

Läs hela ställningstagandet (PDF, på finska)

Gå till "Aktuellt från förbundet"