Fullspäckad vecka med klimatevenemang pågår

Fullspäckad vecka med klimatevenemang pågår

22.3.2023

Den här veckan uppmärksammas både internationella skogsdagen, vattendagen och Earth Hour över hela världen. Olika klimatevenemang bidrar till ökad insikt, diskussion, kunskap och aktivitet när det gäller att begränsa klimatförändringen, värna om den biologiska mångfalden och hindra överkonsumtionen av naturresurser. Evenemangen sporrar också människor att fundera på sina vardagliga val samtidigt som de ökar trycket på sådana aktörer och inflytelserika personer som ansvarar för naturskydd och klimatarbete.

Med tanke på utvecklingen i Österbotten är de ovan nämnda frågorna centrala identifierade fenomen att bevaka och samtidigt råda bot på tillsammans med olika aktörer i landskapet. Vårt mål är att före år 2050 bygga Österbotten till ett spetsområde för hållbar utveckling, och att bromsa upp klimatförändringen och värna om den rena miljön anses vara vars och ens skyldighet och en stor möjlighet.

 

Visste du att i landskapet Österbotten…

  • är naturen mångskiftande och unik i jämförelse med naturen på andra håll i Finland.
  • är en tredjedel av landskapets totala areal vatten och kustens strandlinje är vidsträckt.
  • finns det få sjöar jämfört med övriga Finland. Sjöarna är grunda och därför mycket känsliga för föroreningar.
  • är grundvattentillgångarna av dålig kvalitet och mycket ojämnt fördelade jämfört med övriga Finland.
  • finns det totalt 226 360 ha skyddad skog. (1)
  • är granen det dominerande trädslaget, och den totala årstillväxten i skogarna uppskattas vara 3,5 miljoner m3.
  • fanns det åren 2017–2021 mest skogsmark i åldersklassen 41–60 år. (2)
  • var energiförbrukningen år 2020 totalt 6168,8 GWh, vilket är 6 procent lägre än år 2007. (3)

Läs mer om naturmiljön i landskapet Österbotten i planbeskrivningen (pdf) till Österbottens landskapsplan 2040.

 

Källor:

1. Finlands officiella statistik (FOS). Skogsskydd. Skyddsområden, skyddade mångfaldsobjekt i ekonomiskogar och områden som stöder skyddet av naturvärden enligt landskap, områdestyp och markklassificering (1 000 ha). 

2. Finlands officiella statistik (FOS). Skogsresurser fördelade på landskap. Skogsmark fördelad på åldersklasser (1 000 ha). 

3. Finlands miljöcentral (2023). Metod för förbrukningsbaserad utsläppsberäkning: preliminära uppgifter.

Gå till "Aktuellt från förbundet"