RIPEET-tillfällets deltagare. RIPEET-tapahtuman osallistujat.

Inkluderande energiomställning i Österbotten – RIPEET-projektets aktörer och intressenter träffades i Vasa 

1.12.2023

Forskare, projektaktörer och intressenter i RIPEET-projektet samlades den 29-30 november för att diskutera lokala energilösningar i Österbotten. I tillfället deltog representanter från Vasa universitet, Merinova, Österbottens förbund, olika intressentgrupper och RIPEET-projektets internationella partner som ansvarar för projektets uppföljning och utvärdering: Tim Willemse från universitetet i Leiden och Gabriele Quinti, från Knowledge and Innovation-instutet. 

Två pilotprojekt om lokala energilösningar har genomförts i Österbotten under hösten, som ett resultat av RIPEET:s ansökningsomgång som lanserades för ett år sedan: Energy Village 3.0 av Aktion Österbotten och Case Älvbyarna av Novia och Älvbyarna. Invånarnas och användarnas behov står i centrum för den deltagandeprocess som RIPEET har skapat. Österbotten är ett av de tre pilotområdena, de andra är Extremadura i Spanien och de skotska högländerna och öarna. 

- I Österbotten har RIPEET lyckats skapa en diskussion på lokal nivå och visat att det finns mycket större potential än vi förutsåg i början av projektet. Den entusiasm och det intresse som visades i pilotprojekten överträffade också våra förväntningar, säger Tim Willemse. 

Aktion Österbottens verksamhetsledare Mathias Högbacka berättade om resultaten från projektet Energy Village 3.0. Projektet utvecklade och testade en ny organisationsmodell för utveckling av strategier för smarta energibyar. I modellen drar man drar nytta av den kunskapspotential som finns och tillgängliga lokala resurser. Modellen syftar till att aktivera och stärka kapaciteten till självförsörjning av energi och resiliens i byar och landsbygdsområden. Organisationsmodellen testades i Esse genom metoder för samskapande. 

Projektledare Emma Wester från Älvbyarnas byalag berättade om projektet Case Älvbyarna, som syftar till att utöka samarbetet mellan byar kring energi- och resiliensfrågor samt att utveckla och testa ett beräkningsverktyg för att hjälpa byar att fatta välgrundade beslut om sina energilösningar. Yrkeshögskolan Novia har ansvarat för skapandet av beräkningsverktyget och affärsmodellguiden. Älvbyarna ansvarade för utformningen och genomförandet av samskapandeprocessen och samordnade av pilotprojektets referensgrupp från lokalsamhället. 

- I Österbotten har det gjort ett enastående arbete för att styra debatten om energiinnovation i en ny riktning, och lokalbefolkningen har beaktats som mer än bara energianvändare, säger Gabriele Quinti. 

Invånarna fick möjlighet att påverka och agera, inte bara som aktiva medborgare utan också som ägare av specifika färdigheter och kompetenser som bör erkännas bortom den lokala nivån. RIPEET var ett experimentellt projekt, och Quinti ger regionen två råd inför framtiden:   

- Sätt värde på resultaten bortom den lokala och regionala nivån - ni har mycket att erbjuda bortom Österbotten - och låt inte de goda resultaten gå till spillo, utan fortsätt att jobba vidare. 

Läs mer om RIPEET-projektet och pilotförsöken i Österbotten.

RIPEET - Responsible research and Innovation Policy Experimentations for Energy Transition är finansierat av EU:s Horisont 2020-program. 

På bild från vänster: Johanna Dahl, Österbottens förbund, Tim Willemse, universitetet i Leiden, Matina Mitsobonou, Merinova,Gabriele Quinti, Knowledge and Innovation -institutet, Tauno Kekäle, Merinova, Khuram Shahzad, Vasa universitet, Mona Enell-Nilsson, Vasa universitet.

Gå till "Aktuellt från förbundet"