Flygbild, Vasa centrum - Ilmakuva, Vaasan keskusta

Österbottens nya landskapsstrategi är godkänd

23.5.2022

Landskapsfullmäktige vid Österbottens förbund har godkänt Österbottens landskapsstrategi 2022–2025. Utgångspunkten för landskapsstrategin är att skapa grund för ett ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbart Österbotten. Målen i strategin styr utarbetandet av landskapsplanen och andra strategier och program.

Då landskapsstrategin har beretts har fokus legat på framtidssyn och på de viktigaste förändringsfenomenen. Till dem hör bland annat klimatförändringen, digitaliseringen och minskningen av befolkning i arbetsför ålder. Landskapsstrategin beskriver hur förändringsfenomenen påverkar utvecklingen i Österbotten hur vi försöker svara på konsekvenserna av dem.

– En viktig uppgift för landskapsstrategin är att öka resiliensen i Österbotten, eller regionens förmåga att anpassa sig till förändringar i världen och klara sig igenom olika störningar så helskinnad som möjligt. Coronapandemin och Rysslands anfall mot Ukraina har visat att vi verkligen behöver vara flexibla för förändringar, säger landskapsfullmäktiges ordförande Matias Mäkynen.

Eftersom det är vår gemensamma angelägenhet att utveckla landskapet bereds landskapsstrategin alltid i ett brett samarbete. Också den här gången deltog en bred skara bestående av kommuner i Österbotten, statliga myndigheter och aktörer inom regionutveckling samt organisationer, föreningar och invånare. 

Trafiksystemplanen godkändes

Landskapsfullmäktige godkände också Österbottens trafiksystemplan 2050.

Trafiksystemplanen styr landskapets intressebevakning i trafikfrågor och hur landskapsutvecklingspengar riktas till projekt och planer för utveckling av trafiksystemet. Utkastet till trafiksystemplan var föremål för en omfattande remissbehandling hösten 2021. 

Till de främsta åtgärderna i planen hör bland annat utveckling av riksväg 8, breddning och fördjupning av farlederna i Kaskö och Vasa samt utveckling av stambanan.  

Trafiksystemplanen finns på trafik.osterbotten.fi

Österbottens förbunds bokslut på plus

Österbottens förbunds bokslut för år 2021 godkändes. Resultatet för räkenskapsperioden 2021 är ett överskott på närmare 154 000 euro. Resultatet är bättre än väntat, eftersom ett underskott på över –400 000 euro var budgeterat. Överskottet beror främst på coronapandemin: nästan inga resor har gjorts och nästan alla möten har hållits på distans.

Gå till "Aktuellt från förbundet"