Vindkraftsutredningen för Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten går framåt

Vindkraftsutredningen för Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten går framåt

16.6.2021

Södra Österbottens, Mellersta Österbottens och Österbottens förbunds gemensamma utredning gällande potentiella nya områden för vindkraftsproduktion har framskridit gällande den teknisk-ekonomiska analysen och gällande val av områden.

Onsdagen den 16 juni 2021 ordnades ett informationsmöte, vars målsättning var att berätta för utredningens intressentgrupper om hur utredningen har framskridit samt informera om dess delresultat. Mötet ordnades på distans, och i det deltog cirka 100 personer från utredningsområdets kommuner, angränsande landskap samt från intresseorganisationer.

På mötet diskuterades bland annat utredningens kommande skeden samt utredningens roll som bakgrundsmaterial för uppdateringen av landskapsplanerna.

En betydande mängd vindkraftsinvesteringar kommer att riktas till de österbottniska landskapen under de kommande åren. Enligt uppgifter från Finska Vindkraftföreningen är cirka 290 kraftverk under uppbyggnad eller i planeringsskedet i Södra Österbotten, 320 st i Österbotten och 170 st i Mellersta Österbotten. Vindkraftskapaciteten i produktion är för närvarande 70 kraftverk i Södra Österbotten, 115 kraftverk i Österbotten och 30 kraftverk i Mellersta Österbotten.

Noggrannare granskning av 83 områden

Baserat på den teknisk-ekonomiska analysen och samarbetet med styrgruppen valdes 83 områden för noggrannare granskning. Av områdena är 36 st (ca 2 500 km2) belägna helt eller delvis i Österbotten, 25 st (ca 950 km2) i Mellersta Österbotten och 30 st (ca 780 km2) i Södra Österbotten. Av områdena är 10 st (ca 1 780 km2) belägna på havsområden. Konsekvensbedömningen uppgörs över ett stort antal områden med målsättningen att det inför landskapsplanläggningen ska finnas tillräckligt med information om de olika områdenas lämplighet för vindkraft. Syftet med utredningen är att berätta om möjligheterna på olika områden. Det betyder inte att områdena ska anvisas som vindkraftsområden, utan det avgörs vid planläggningen.

Karta, vindkraftsområden - Kartta, tuulivoima-alueita

– I det här skedet av utredningen är det viktigt att ta fram information om olika alternativ. Gränserna för de potentiella områdena kommer att ändra i enlighet med till exempel påverkan på arter och landskap, säger Mari Pohjola, planläggningschef vid Södra Österbottens förbund.

Vindförhållandena har en direkt inverkan på möjligheten att utnyttja vindkraft och därmed på avkastningen som kan fås av kraftverken. Utöver vindförhållandena utgör infrastruktur, inklusive vägnätets omfattning, bärighet och tillgänglighet, anslutningsmöjligheterna och närheten till elnätet och transformatorstationerna och den allmänna byggbarheten av marken i området grunden för beräkningarna av investeringsstorleken för områdena. Baserat på ovanstående faktorer poängsattes de potentiella vindkraftsområdena.

– Det är första gången vidsträckta havsområden är med i vindkraftsutredningen, och i konsekvensbedömningen för dem beaktas också bland annat sjötrafik, fiske och vattenbruk, säger Marika Häggblom, områdesplanerare vid Österbottens förbund.

En konsekvensbedömning kommer att genomföras för de utvalda områdena under sommaren och början av hösten. I samband med konsekvensbedömningen beaktas på vilket sätt det är möjligt att i samband med den noggrannare planeringen samordna bland annat värdeobjekt och vindkraft.

I konsekvensbedömningen utreds bland annat konsekvenser för landskapet, naturen och naturmiljön, samhällsstrukturen, boendetrivseln och rekreationsanvändningen, klimatet, ekonomiska konsekvenser samt de sammantagna konsekvenserna för de tre landskapen.

Kommunerna och olika intresseorganisationer kommer att informeras om utredningens framsteg och delresultat via infobrev och informationsmöten, via vilka det är möjligt att bland annat kommentera resultaten av utredningen. Nästa informationsmöte är preliminärt inbokat i september, och en skild inbjudan dit kommer att skickas ut åt intressentgrupperna. Utredningen görs till grund för landskapsplanläggningen. Landskapsplanerna styr placeringen av vindkraftsparker av regional betydelse, vilket enligt nuvarande landskapsplaner innebär områden med minst 10 vindkraftverk.

Gå till "Aktuellt från förbundet"