Klimatkonsekvensbedömningen av landskapsplanen är klar

Klimatkonsekvensbedömningen av landskapsplanen är klar

4.11.2020

Vilka klimatkonsekvenser får Österbottens landskapsplan 2040, till exempel då det gäller energi, trafik och naturresurser? Målet för landskapsplanen är att Österbotten år 2040 ska vara en konkurrenskraftig region med välmående befolkning och god livsmiljö, och i alla dessa tre avseenden är det viktigt att ta hänsyn till klimatet.

Landskapsplanen 2040 främjar koldioxidsnålhet

I slutsatserna konstateras bland annat att med tanke på främjandet av hållbar användning av naturresurser är landskapsplanens lösningar positiva och syftar till koldioxidsnålhet.

En enhetligare och mångsidigare region- och samhällsstruktur minskar i synnerhet klimatkonsekvenserna av trafiken. När tillgängligheten i Österbotten förbättras och tillväxten koncentreras till centrum minskar utsläppen från trafiken.

Bland de lösningar i landskapsplanen som underlättar anpassningen till klimatförändringen och ökar resiliensen kan också nämnas en enhetlig grönområdesstruktur samt en tillräcklig mängd grönområden som reserveras på bebyggda områden i samband med den mer detaljerade planeringen. Rekreationsområdena är lättillgängliga till fots eller med cykel för en stor del av landskapets befolkning.

Landskapsplanen gör det möjligt att öka vindkraften, eftersom vindkraftsområden av regional betydelse har anvisats i planen. I planen ingår också en planeringsbestämmelse om solenergi som berör hela landskapet.

Resultaten används när följande landskapsplan bereds

Klimatkonsekvensbedömningen gjordes med tanke på att den ska vara ett underlag för uppgörandet av nästa landskapsplan och de utredningar som görs för den. Därför innehåller klimatkonsekvensbedömningen också rekommendationer för det kommande landskapsplanarbetet och förslag på teman som är speciellt centrala att utreda med tanke på klimatkonsekvenser. Ett exempel är att utreda ett hållbart energisystem, som bygger på ökad energieffektivitet och minskad energiförbrukning samt smarta elnät.

Nationellt är klimatkonsekvensbedömningen den andra i sitt slag. Nylands förbund har tidigare uppgjort motsvarande utredning.

Konsultfirman Ramboll har gjort klimatkonsekvensbedömningen.

Länk till rapporten
Länk till ett sammandrag

Foto: Torkkola vindkraftspark, Lillkyro, Vasa

Gå till "Aktuellt från förbundet"