Utredningen av potentiella vindkraftsområden går framåt

Utredningen av potentiella vindkraftsområden går framåt

27.4.2021

Österbottens, Södra Österbottens och Mellersta Österbottens förbunds gemensamma utredning gällande potentiella nya områden för vindkraftsproduktion har framskridit gällande den GIS-baserade bufferanalysen, analysen av tysta områden samt karteringen av elöverföringens nuläge och utvecklingsplaner.

Tisdagen den 13 april ordnades ett informationsmöte för att berätta för utredningens intressentgrupper om hur utredningen har framskridit samt informera om dess delresultat. Mötet ordnades på distans och i det deltog drygt 70 personer från utredningsområdets kommuner, angränsande landskap samt från intresseorganisationer.

Målsättningen med den uteslutande GIS-analysen är att fungera som ett preliminärt verktyg via vilket man kan utesluta områden som inte är passande för verksamheten och som har något annat värde ur t. ex. natur- eller kulturmiljöns synvinkel.

I karteringen av tysta områden var målsättningen att utreda sådana områden, där ljudmiljön som människan ger upphov till är marginell och ljudmiljön är lugn. Analysen av tysta områden gjordes även GIS-baserat med beaktande av avståndszoner till ljudkällor, så som bosättning, trafikleder samt industri och olika produktionsområden (t.ex. torv och marktäkter).

En viktig faktor i planeringen av vindkraftområden är elöverföringen. För denna utredning karteras stamnätsbolagets och de regionala elöverföringsbolagens nuläge samt utvecklingsplaner för elnätet. Via dessa uppgifter kan en helhetsbild av utredningsområdets elnätverk göras upp. Karteringens resultat används i kommande skeden av utredningen i den teknisk-ekonomiska analysen.

Under våren och i början av hösten kommer utredningen att framskrida med en specificering av avgränsningen av de potentiella nya områdena för vindkraft, en teknisk-ekonomisk analys av dessa samt en konsekvensbedömning. Nästa informationsmöte kommer preliminärt att hållas i juni, och inbjudan kommer att skickas till intressentgrupperna.

Gå till "Aktuellt från förbundet"