Landskapsfullmäktige godkände verksamhets- och ekonomiplanen 2023–2025

Landskapsfullmäktige godkände verksamhets- och ekonomiplanen 2023–2025

8.11.2022

Landskapsfullmäktige vid Österbottens förbund har godkänt landskapsstyrelsens förslag till verksamhets- och ekonomiplan 2023–2025 och medföljande förslag till budget för 2023. Landskapsstyrelsen fastställer senare en detaljerad dispositionsplan.

Enligt det preliminära budgetförslaget för år 2023 föreslås att det reserveras ett verksamhetsanslag på 3 709 230 euro (2022: 3 618 340 euro), och verksamhetskostnaderna ökar sammanlagt 2,5 procent. Kommunernas betalningsandelar höjs. Betalningsandelarna har varit ungefär på samma nivå sedan 2017, men på grund av löne- och prishöjningarna uppstår obönhörligen ett höjningstryck.

Stöd till juristutbildningen i Vasa

Beslutet innebär ett ökat stöd till den tvåspråkiga juristutbildningen i Österbotten. Det finns planer på att utöka antalet studieplatser i Vasa, vilket ökar kostnaderna. Motiveringen är att efterfrågan hos sökande till juristutbildningen är god och överstiger utbudet av utbildningsplatser. För att trygga utbildningen av arbetskraft till rättsväsendet och andra uppgifter i anslutning till juridisk sakkunskap är tryggandet av utbildningen i Vasa angelägen.

Vidareutveckling av kunskapsbaserad ledning och prognostisering

Landskapsfullmäktige har beslutat att vidareutveckling av den kunskapsbaserade ledningen och prognostiseringen sker genom projekt. Projektfinansiering används bland annat för att utveckla informationstjänsten Österbotten i siffror för kommuner och andra aktörer i Österbotten samt för att systematiskt utveckla framtidsarbetet och prognostiseringen i Österbotten i enlighet med olika målgruppers behov. Framgångsrik ledning med kunskap och prognostisering kräver nära samarbete och informationsutbyte mellan olika myndigheter.

Främjandet av delaktighet, jämställhet och jämlikhet

Ett viktigt mål under de kommande åren är att främja delaktighet, likabehandling och jämställdhet på olika sätt. Österbottens jämställdhetsgrupp, som är tillsatt av landskapsstyrelsen, fortsätter sin verksamhet. Under nästa år utses också Årets jämställdhetsföretag i Österbotten för andra gången. Delaktighet främjas särskilt i samarbete med Österbottens välfärdsområde och Österbottens Föreningar rf. inom ramen för Sitras förändringsprogram. Målet är att bygga upp samarbetsstrukturer som sammanför delaktighetsarbetet i Österbotten.

Finansiering av utvecklingsprojektet

En ny strukturfondsperiod har startat, och Österbottens förbund har genom den möjlighet att finansiera utvecklingsprojekt som är strategiskt viktiga för Österbotten. År 2023 inleds förverkligandet av Fonden för en rättvis omställning (FRO), varifrån landskapet får cirka 14 miljoner euro att fördela till projekt. Av den summan kan förbundet bevilja ca 4,2 miljoner till utvecklingsprojekt. En god förvaltning av programmen och samarbete mellan olika finansiärer ingår som en viktig del av förbundets verksamhet.

Kulturverksamhet med projektfinansiering

I budgeten ingår egen finansiering för Barnkulturnätverket Bark och ett anslag för kulturnämndens pris och utmärkelser. För förbundets kulturverksamhet används också extern projektfinansiering.

 

Landskapsplanen 2050 under arbete

Uppgörandet av Österbottens landskapsplan 2050 sker genom en öppen och interaktiv dialog med olika intressenter. I planens samarbetsgrupp är cirka 45 myndigheter, organisationer och föreningar representerade och i planens konsekvensbedömningsgrupp representerar alla medlemmar ett visst tema.

Målsättningen är att utkastet till Österbottens landskapsplan 2050 är framlagt i maj 2023 och förslaget i mars 2024 samt att landskapsfullmäktige godkänner planen hösten 2024.

Landskapsstyrelsen beslutade 28.9.2020 att påbörja uppgörandet av Österbottens landskapsplan 2050. Österbottens landskapsplan 2050 är en strategisk plan, där de riksomfattande målsättningarna knyts ihop med de regionala målsättningarna. Planen görs för hela landskapet och behandlar alla de delområden i samhället som har en betydande inverkan på region- och samhällsstrukturen samt markanvändningen.

Gå till "Aktuellt från förbundet"