Datorer på ett bord, skrivande händer. Tietokoneet pöydällä, kirjoittavat kädet.

Utvärdering av effekterna av landskapsprogrammen i Västra Finland har påbörjats

1.2.2024

Landskapsförbunden i Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten och Satakunta har påbörjat en utvärdering av landskapsprogrammen i Västra Finland. Vid utvärderingen granskas de gällande landskapsprogrammens effekter, aktualitet och behov av ändringar.

Syftet med utvärderingen är att granska målen, genomförandet, effekterna och verkställandet i fråga om Södra Österbottens, Mellersta Finlands, Birkalands, Österbottens och Satakunta landskapsprogram 2022–2025. Aktualiteten hos och behoven av ändringar i landskapsprogrammen och i genomförandet av dem granskas med sikte på jämförelse sinsemellan och utbyte av god praxis. Utvärderingen fungerar som ett underlag när riktlinjerna för landskapsprogramperioden 2026–2029 ska stakas ut.

Landskapsprogrammen ingår i planeringen och utvecklingen på regional nivå och landskapsnivå, och de konkretiserar utvecklingsbehov under de närmaste åren och åtgärder för att svara mot behoven. Landskapsprogrammen 2022–2025 för de fem landskap som utvärderingen omfattar lyfter innehållsmässigt och på målnivå fram konkurrenskraft, befolkningsstruktur, kompetens, hållbar utveckling, välfärd och digitalisering. Målen avspeglar landskapens ambitioner att möta de utmaningar och möjligheter som regionutvecklingen och den nationella och globala verksamhetsmiljön medför.

Utvärderingen baserar sig på dokumentanalys, expertintervjuer, en digital enkät och workshoppar. Som ett led i utvärderingen kommer representanter för landskapsförbunden, parter som deltar i genomförandet av landskapsprogrammen samt relevanta intressegrupper på bred front att ges möjlighet att framföra sina synpunkter.

Utvärderingen görs av Owal Group Oy med NordEval Oy och Norrum Oy som underleverantörer, och den pågår mellan januari och maj 2024.

Ytterligare information:

Sinikukka Pyykkönen
Manager, Owal Group Oy
sinikukka@owalgroup.com
tfn 040 846 0846

Marko Mäkinen
Planeringsdirektör, Birkalands förbund
marko.makinen@pirkanmaa.fi
tfn 050 534 7760

Gå till "Aktuellt från förbundet"