Kompetensvalidering och företagsutveckling

Kompetensvalidering innebär att mäta kunskaperna bland företagens anställda mot branschspecifika krav. Utgående från valideringsresultatet kopplas företagens utbildningsbehov med existerande utbud

Projektets målsättning är att validering testas och tas i bruk som verktyg för kartläggning av kunnandet vid rekrytering av arbetskraft till företagen bland studerande, arbetssökande och arbetskraftsinvandrare.

Valideringsprocessen innebär att kunskaperna bland industriföretagens anställda mäts med hjälp av valideringsverktyget mot branschspecifika krav. Målsättningen är att utgående från valideringsresultatet planera kompetenshöjande utbildningsinsatser, så att projektet kopplar ihop företagens utbildningsbehov med existerande utbud vid utbildningsarrangörerna i Österbotten och andra expertorganisationer   

Den långsiktiga målsättningen är att testcenter för validering anpassas till lokala förutsättningar och behov, och etableras vid YA i Närpes, Vasa och Jakobstad. Efter projektets slut fortsätter verksamheten vid dessa testcenter utgående från projektets erfarenheter och lärdomar. Verksamheten vid dessa testcenter drivs på svenska och finska, och möjligheten till service på engelska utreds.

‹ Tillbaka
cloud computing 626252 1280 v2

Fakta om projektet