Österbottens strategi

 

Smart specialisering handlar om att identifiera och satsa på prioriteringsområden som regionen är bra på och som kan skapa nya möjligheter och styrkor i regionen.

Vår regionala innovationsstrategi fokuserar på regionens tillverkande industri. Tyngdpunktsområden i strategin är framförallt branscher i regionen med hög exportintensitet och därmed även krav på hög innovationsförmåga och tillämpning av ny teknologi.

Våra strategiska mål

De strategiska målen för smart specialisering i Österbotten är

 • att förbättra SME-företagens innovations- och konkurrenskraft
 • att förbättra de regionala högskolornas förmåga att stöda SME-företagens innovationsverksamhet samt komplettera den forskning som drivs i de stora företagen
 • att främja uppkomsten av nya exportbranscher i landskapet.

Exportintensiva branscher centrala i strategin

Tyngdpunktsområden i strategin är framför allt branscher i regionen med hög exportintensitet och därmed även krav på hög innovationsförmåga och tillämpning av ny teknologi. Dessa branscher omfattar:

 • energiteknologi
 • maritima näringar (båttillverkning, fartygsteknologi och service)
 • kompositteknologi
 • pälsfarmning

I utformningen av strategin förs en dialog med företag inom dessa branscher för att förstå förändringarna i omvärlden och hitta nya möjligheter för tillväxt.

Satsning på aktiviteter som gynnar flera branscher

Strategin lyfter fram fyra tematiska prioriteringsområden för att skapa tillväxt genom innovation:

 • Energiteknologi och systemlösningar för förnybar energiproduktion
 • Digitala lösningar på olika verksamhetsområden
 • Avancerade produktionsmetoder och automationsteknologi
 • Cirkulär ekonomi och koldioxidsnål ekonomi

Slutligen fokuserar strategin på åtgärder som binder samman och stärker samarbete mellan företag, universitet och högskolor samt offentlig sektor.