Österbottens strategi

 

Smart specialisering handlar om att identifiera och satsa på prioriteringsområden som regionen är bra på och som kan skapa nya möjligheter och styrkor i regionen.

Vår regionala innovationsstrategi fokuserar på regionens tillverkande industri. Tyngdpunktsområden i strategin är framförallt branscher i regionen med hög exportintensitet och därmed även krav på hög innovationsförmåga och tillämpning av ny teknologi.

Våra strategiska mål

De strategiska målen för smart specialisering i Österbotten är

  • att förbättra SME-företagens innovations- och konkurrenskraft
  • att förbättra de regionala högskolornas förmåga att stöda SME-företagens innovationsverksamhet samt komplettera den forskning som drivs i de stora företagen
  • att främja uppkomsten av nya exportbranscher i landskapet.

Satsning på aktiviteter som gynnar flera branscher

Strategin lyfter fram fyra tematiska prioriteringsområden för att skapa tillväxt genom innovation:

  • Energiteknologi och systemlösningar för förnybar energiproduktion
  • Digitala lösningar på olika verksamhetsområden
  • Avancerade produktionsmetoder och automationsteknologi
  • Cirkulär ekonomi och koldioxidsnål ekonomi

Slutligen fokuserar strategin på åtgärder som binder samman och stärker samarbete mellan företag, universitet och högskolor samt offentlig sektor.