Kommunernas jämställdhetsgärningar

Våren 2021 genomförde Österbottens jämställdhetsgrupp en jämställdhetskampanj, som bland annat gick ut på att samla in goda exempel på jämställdhet och likabehandling i kommunerna i Österbotten.

Mål: Goda exempel på kommunernas jämställdhets- och likabehandlingsarbete samlas in och sprids som inspiration för övriga kommuner.

Innehåll: Under våren 2021 samlade jämställdhetsgruppen på sina webbsidor goda exempel på jämställdhetsarbete som utförs i kommunerna i Österbotten.

Med en jämställdhetsgärning avses en konkret åtgärd, med vilken kommunen ökar eller har ökat invånarnas jämställdhet eller likabehandling antingen direkt eller indirekt.  I praktiken kan en jämställdhetsgärning i kommunen vara till exempel att 

 • underteckna europeiska deklarationen om jämställdhet
 • utarbeta en operativ jämställdhets- och likabehandlingsplan
 • ordna utbildning om jämställdhet och likabehandling för kommunens tjänsteinnehavare eller förtroendevalda
 • bedöma könskonsekvenser
 • tillämpa könsmedveten budgetering
 • beakta köns- och likabehandlingsperspektivet i kommunens service.

Gärningen kan vara stor eller liten, så länge slutresultatet ökar invånarnas jämställdhet och likabehandling antingen direkt eller indirekt.

Jämställdhetsgärningar i kommunerna i Österbotten

Jakobstad

 • har undertecknat den europeiska deklarationen om jämställdhet.

Kaskö

 • har undertecknat den europeiska deklarationen om jämställdhet.
 • har utarbetat en operativ jämställdhets- och likabehandlingsplan.

Korsholm

 • har undertecknat den europeiska deklarationen om jämställdhet.

Korsnäs 

 • har undertecknat den europeiska deklarationen om jämställdhet.
 • har utarbetat en operativ jämställdhets- och likabehandlingsplan.

Kristinestad

 • har undertecknat den europeiska deklarationen om jämställdhet.
 • har utarbetat en operativ jämställdhets- och likabehandlingsplan.

Kronoby

 • har undertecknat den europeiska deklarationen om jämställdhet.
 • har utarbetat en operativ jämställdhets- och likabehandlingsplan.

Malax

 • har undertecknat den europeiska deklarationen om jämställdhet.
 • har utarbetat en operativ jämställdhets- och likabehandlingsplan.
 • beaktar genus- och jämställdhetsperspektiv systematiskt inom småbarnspedagogiken.  Genus och jämställdhet finns med i styrdokument inom småbarnspedagogiken, personalen har möjlighet att delta i de utbildningstillfällen som ordnas och lekutrymmen, leksaker och lekar har setts över ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv.
 • har gjort en enkät bland invånare kring jämställdhets- och likabehandlingsfrågor. Enkätens resultat utnyttjas i utveckling av jämställdhets- och likabehandlingsarbete i kommunen.
 • ordnade en temadag på högstadiet i Petalax kring jämställdhet och jämlikhet i december 2020.
 • ordnar i april 2021 en personalutbildning kring jämställdhet, likabehandling och mångfald.
 • arbetar för att bli en Barnvänlig kommun enligt Unicefs Barnvänlig kommun-modell.

Nykarleby

 • har undertecknat den europeiska deklarationen om jämställdhet.

Närpes

 • har undertecknat den europeiska deklarationen om jämställdhet.
 • har utarbetat en operativ jämställdhets- och likabehandlingsplan.
 • har utarbetat en handlingsplan för tvåvägsintegration.
 • beaktar jämställdhet, likabehandling och mångfald i sin kommunikation och marknadsföring.
 • är aktivt med i utvecklingsarbete och projekt kring jämställdhet och likabehandling, t. ex. i Allas jobb-diskussioner som Österbottens jämställdhetsgrupp har ordnat och i pilotprojektet Idemo som riktar sig till gymnasier.  

Pedersöre 

 • har undertecknat den europeiska deklarationen om jämställdhet.

Vasa 

 • har undertecknat den europeiska deklarationen om jämställdhet.
 • har utarbetat en operativ jämställdhets- och likabehandlingsplan.
 • har utvecklat konsertserien Womentums som utmanar till jämställdhetsgärningar. Vasa stadsorkester genomför under sin vårsäsong 2021 en konsertserie där alla dirigenter och solister är kvinnliga. Målet för konsertserien är jämställdhet mellan könen i Vasa stadsorkesters repertoar och beslutsfattande samt bland upphovsmännen. 
 • Samarbetsområdet Vasa-Laihela är aktivt med i ett projekt för personlig budgetering i funktionshinderservice. Målet är att skapa en modell av den personliga budgeten som stärker självbestämmanderätten, delaktigheten och valmöjligheten hos en person med funktionsnedsättning i fråga om individuell planering och förverkligande av service. Personer med funktionsnedsättningar fungerar som medutvecklare i projektet.
 • har tagit ibruk Kaikukortet. Syftet med Kaikukortet är att förbättra möjligheterna för unga, vuxna och familjer i en tuff ekonomisk situation att delta i kulturlivet och idka konst.

Vörå

 • har undertecknat den europeiska deklarationen om jämställdhet.
 • håller på med att utarbeta en ny operativ jämställdhets- och likabehandlingsplan.
 • håller på med att utarbeta en lönestrategi.
 • testar ett elektroniskt introduktionsverktyg under 2021. Målet med elektronisk introduktion är att skapa en jämlikare introduktion för alla nyanställda.

Ta kontakt

Irina Nori
Regionutvecklingsexpert
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi