Utmaning till jämställdhetslöften

Våren 2021 genomför Österbottens jämställdhetsgrupp en jämställdhetskampanj, som bland annat går ut på att att utmana kommunalvalskandidaterna till att ge jämställdhetslöften. 

Mål: Att inspirera kommunalvalskandidaterna att fundera på jämställdhetsfrågor och, om de blir valda, att främja dem.

Innehåll: Kommunvalskandidaterna i Österbotten utmanas att ge jämställdhetslöften på sociala medier med hashtaggarna #JämställtÖsterbotten #TasaarvoPohjanmaa. Löftena presenteras via Österbottens förbunds och jämställdhetsgruppens kanaler i sociala medier och samlas https://www.facebook.com/5050ostrobothnia och https://twitter.com/pliitto. 

Att delta i kampanjen är enkelt. Kandidaten postar ett vallöfte i en jämställdhetsfråga som är viktig för henne eller honom i sociala medier. Inlägget taggas med #JämställtÖsterbotten, så vi kan hitta och dela det. Använd gärna kampanjens bilder.

Nedladdningsbar Facebook-bild

Nedladdningsbar Facebook-bild (tvåspråkig)

Nedladdningsbar Instagram-bild

Nedladdningsbar Instagram-bild (tvåspråkig)

Under tiden 19.3–11.6 presenterar vi löftena via jämställdhetsgruppens facebook-sida @5050ostrobothnia och Österbottens förbunds twitter-konto https://twitter.com/pliitto.

Inspiration till jämställdhetslöften

Veckans jämställdhetsfråga

I sin utredning Jämställdhetsfrågor inom kommunpolitiken. Jämställdhet mellan könen i Finlands kommuner 2017–2021 (på finska, sammandrag på svenska) lyfter Delegationen för jämställdhetsärenden (TANE) fram viktiga jämställdhetsfrågor inom kommunpolitiken. Österbottens jämställdhetsgrupp vill väcka diskussion kring samma teman i Österbotten.

Veckans jämställdhetsfråga (vecka 22, 31.5–6.6.2021)
Närståendevården är könsuppdelad

I Finland är det främst kommunerna som ansvarar för att ordna social- och hälsovårdstjänster. Kommunerna har under en längre tid dragit ned på anstaltsvård och dyra vårdformer, och närståendevård blir allt vanligare. Mindre anstaltsvård och mer närståendevård har lett till att ansvaret för till exempel vård av åldringar allt mer flyttas över till deras familjer, speciellt till kvinnorna.

År 2019 var ungefär 70 procent av närståendevårdarna kvinnor. Nästan 40 % av närståendevårdarna är i arbetsför ålder. Att vara närståendevårdare påverkar ens utkomst, pensionsskydd och karriär.

Hej du som kandiderar i kommunalvalet i Österbotten! Vad är läget i din kommun? Vad borde man göra i din kommun för att ändra läget? Posta dina tankar på sociala medier och tagga inlägget med #JämställtÖsterbotten, så vi kan hitta och dela det.

Veckans jämställdhetsfråga (vecka 21, 24–29.5.2021)
Följer din kommun jämställdhetslagen?

Jämställdhetslagen förpliktar kommunerna att främja jämställdheten mellan kvinnor och män på ett målinriktat och systematiskt sätt samt att i all sin verksamhet förebygga diskriminering. För att jämställdheten mellan könen ska synas och förverkligas i tjänster och i kommunens beslut, bör främjandet av jämställdheten utgöra en naturlig del av kommunens verksamhet. (Beslutsfattarens handbok om jämställdhet, Kommunförbundet).

Den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå är en viljeyttring om att genomföra jämställdhet i kommunen. Deklarationen är ett bra stöd i beslutsfattandet, och genom att underteckna den bekräftar kommunen att den förbinder sig att främja jämställdheten i enlighet med lagstiftningen i fråga.

Den operativa jämställdhetsplanen är ett verktyg för främjandet av jämställdheten mellan könen i kommunerna. I och med att kommunen undertecknar deklarationen förbinder den sig att utarbeta en operativ jämställdhetsplan. De flesta kommuner har utarbetat den lagstadgade personalpolitiska jämställdhetsplanen, men saknar ofta en operativ jämställdhetsplan för verksamheten och servicen

Ett mål för Österbottens jämställdhetsgrupp är att alla kommuner i Österbotten undertecknar den europeiska deklarationen om jämställdhet och utarbetar en operativ jämställdhetsplan i enlighet med deklarationen.

Hej du som kandiderar i kommunalvalet i Österbotten! Hur iakttas jämställdhetslagen i kommunen? Har din kommun antagit den europeiska deklarationen om jämställdhet på lokal och regional nivå? Har ni en operativ jämställdhetsplan, alltså den som gäller service? Posta dina tankar på sociala medier och tagga inlägget med #JämställtÖsterbotten, så vi kan hitta och dela det.

Veckans jämställdhetsfråga (vecka 20, 17–23.5.2021)
Stereotypiska uppfattningar påverkar barnens och de ungas utbildnings- och yrkesval

Stereotypiska uppfattningar om arbeten som passar för olika kön begränsar barnens och de ungas utbildnings- och yrkesval. Segregation efter kön syns i utbildningsvalet både på grundläggande nivå och på andra stadiet. Redan i årskurs 7–9 i den grundläggande utbildningen väljer flickor och pojkar olika tillvalsämnen. Det finns också skillnader mellan hur flickor och pojkar söker till utbildning efter grundskolan, dvs. till utbildning på andra stadiet. År 2018 sökte 65 procent av de flickor som gick ut grundskolans 9:e klass i första hand till gymnasiet, medan 54 procent av pojkarna i första hans sökte till en yrkesutbildning på andra stadiet. Särskilt könade var utbildningsvalen då de unga sökte till yrkesutbildning på andra stadiet direkt efter grundskolan, även om det även i fråga om dessa val även fanns regionala skillnader i Finland. Beträffande unga som hör till en könsminoritet finns det inga tillgängliga statistikuppgifter.

I sin diskussionsserie Allas jobb har Österbottens jämställdhetsgrupp väckt diskussion kring könsuppdelning på arbetsmarknaden. Antalet personer i arbetsför ålder förväntas minska avsevärt i Österbotten och i Finland, vilket innebär att konkurrensen om kvalificerad arbetskraft kommer att fortsätta hårdna. Då är det viktigt att alla unga hittar en utbildningsstig som passar just dem, utan onödiga begränsande faktorer.

Hej du som ställer upp i kommunalvalet i Österbotten! Har din kommun något praktiskt exempel på hur könsstereotypier inom utbildningen kan undvikas? Vad borde göras i kommunen, enligt dig? Posta dina tankar på sociala medier och tagga inlägget med #JämställtÖsterbotten, så vi kan hitta och dela det.

Tillsammans bygger vi ett mer jämställt Österbotten!

Ta kontakt

Nori Irina IMG 0132
Irina Nori
Regionutvecklingsexpert