Blogg: Demokratiska innovationer uppnås genom gemensamt arbete

Blogg: Demokratiska innovationer uppnås genom gemensamt arbete

3.5.2023

I Österbotten har man sedan flera år tillbaka arbetat aktivt för att stärka invånarnas deltagande. Grogrunden fanns i det banbrytande arbetet i Vasa universitets medborgarråd, program för deltagande, verksamhet i och utveckling av nätverk för deltagande samt en mängd samskapande projekt och experimentell verksamhet för att stödja deltagande. Att skapa samarbetsstrukturer för invånarnas deltagande utgör däremot en utmaning – där vet vi inte alltid vad som görs i en annan organisation eller kommun.

Tre organisationer har tagit sig an utmaningen. Österbottens förbund, Österbottens välfärdsområde och Österbottens Föreningar rf., det s.k. österbottniska teamet, är ett av de sex team som hösten 2022 valdes ut till förändringsprogrammet Sitra Lab 4. Programmet utvecklar och testar nya sätt att påverka i kommuner i olika delar av Finland. I denna experimentella miljö i Sitra Lab 4 har vi tillsammans tagit sikte på att förnya deltagardemokratin. Målet är att skapa samarbetsstrukturer för delaktighetsarbetet i Österbotten.

I Österbotten har experimenten börjat med så kallade Demokratitalkon, där vi bygger upp en gemensam vision och en färdplan för delaktighetsarbetet i regionen. Målet är att öka dialogen och samarbetet mellan olika aktörer samt förtydliga den regionala strukturen för invånarnas deltagande. I och med samarbetet kommer vi att bredda invånarnas möjligheter till deltagande och inflytande samt förbinda oss till att etablera dem i våra organisationer och i den gemensamma strukturen.

I grund och botten står vi inför en demokratisk utmaning. Sitras överombudsman Jyrki Katainen talar i sin hälsning till Österbottens demokratitalko om demokratins paradox: vi litar på myndigheterna och vi litar på varandra, men vi har en "exceptionellt låg uppfattning om våra egna möjligheter att påverka". Enligt överombudsmannen behövs nya demokratiska innovationer i landskapen, kommunerna och välfärdsområdena ­– en reform räcker inte utan vi behöver en rad nya sätt att delta. Det är så vi kan stärka ägarskapet i ett demokratiskt samhälle.

Hur utvecklar vi samarbetsstrukturer och ett regionalt nätverk i Österbotten? Processen kräver tid och ett förändrat tankesätt som tar fasta på gemensamt arbete istället för sektorisering. Vi måste se saker och ting ur ett bredare perspektiv än bara i den egna organisationen. Vi måste komma ihåg att fokus ligger på våra gemensamma invånare. Nya innovationer inom demokratin kräver en gemensam vision.

En nätverksstruktur som samlar arbete för delaktighet kommer att förbättra samarbetet, minska dubblering och ger mer synergier. Den kommer att göra det möjligt att samla kunskap, medvetenhet och expertis om deltagande inom organisationer. Som grädde på moset stärker den invånarnas lika möjligheter att delta i och påverka sådant som de anser vara viktigt. När kommuninvånarna deltar aktivt bidrar det till en jämnare maktfördelning och en starkare demokrati. Demokratitalko är därför en experimentell verksamhet för att svara på de utmaningar som demokratin står inför. För att citera Sitras expert Jaakko Porokuokka: ”Olika experiment är ett sätt att hålla jämna steg med nya utmaningar. Genomslaget blir större när de drivs att ett bredare nätverk för förändring med en gemensam riktning.”

Läs mer om förändringsprogrammet och lyssna på Sitras överombudsman Jyrki Katainens videotal till Österbotten på finska (registrering krävs): https://sitra-lab-demokratia.in.howspace.com/

Jaakko Porokuokka: Yhteiskunnallisiin kokeiluihin tarvitaan jaettu suunta (på finska).

 

Lotta Pitkänen, regionutvecklingsexpert, Österbottens förbund

Jessica Nygård, projektchef för främjande av välfärd och hälsa, Österbottens välfärdsområde

På bilden: Jessica Nygård, Tuija Kivioja, Sari West, Lotta Pitkänen och Raija Koivisto.

Gå till "Aktuellt från förbundet"