Landskapsfullmäktige godkände förslaget till havsplan

Landskapsfullmäktige godkände förslaget till havsplan

2.11.2020

Landskapsfullmäktige vid Österbottens förbund behandlade vid sitt möte den 2 november bland annat förslaget till havsplan för Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken samt förbundets verksamhets- och ekonomiplan för åren 2021–2023. På grund av sammankomstbegränsningarna hölls mötet som ett distansmöte.

Landskapsfullmäktige godkände för sin del förslaget till havsplan för Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken. Beslutet träder i kraft först när landskapsfullmäktige i Mellersta Österbotten, Norra Österbotten och Lappland har fattat beslut om godkännande för sina verksamhetsområden. Havsplanen är ett strategiskt utvecklingsdokument, som inte har några rättsverkningar och inte heller någon bindande verkan på annan planering. Fullmäktige betonade att havsplanen inte i framtiden får användas som grund då beslut fattas om eventuella nya skyddsområden. I planen anvisas i stora drag potentiella områden för behov inom olika användningsområden i inre skärgården, yttre skärgården och på öppna havet.

Fullmäktige röstade ned ett förslag från Kaj Kärr gällande en återremittering av havsplanen. Kärr ville att beteckningen för ett energiförsörjningsområde utanför Sideby skulle avlägsnas ur planen. Beteckningen avser i första hand ett havsvindkraftsområde. Fullmäktige röstade ner förslaget om återremittering med rösterna 22 mot 7. 

Verksamhets- och ekonomiplanen godkändes

Förbundets verksamhets- och ekonomiplan för åren 2021–2023 godkändes. Budgeten för nästa år uppvisar ett underskott på 408 510 euro, vilket förbundet täcker genom att ta av överskottet från föregående år.

Under budgetdiskussionen togs också kopplingen mellan landskapet och den pågående social- och hälsovårdsreformen upp.

– Det kommande året påverkar reformen också vårt arbete, och vi kommer att arbeta för att få en bra reform, som gynnar Österbotten. Landskapen i Västra Finland har tillsammans nyss gått ut med att vi är redo att vara med och bygga upp sektorsövergripande landskap, säger landskapsdirektör Kaj Suomela.

Landskapsfullmäktige utsåg några nya medlemmar till fullmäktige och landskapsstyrelsen. Till landskapsfullmäktige utsågs Eeva Simons (Vasa) och Carola Bengs-Lattunen (Malax), medan Bernt Björkholm fick en post i landskapsstyrelsen.

Gå till "Aktuellt från förbundet"