Maria Backman.

Maria Backman ny utvecklings- och näringslivschef: ”Viktigt att vara alert på omvärldens signaler och föra dialog med landskapets olika aktörer”

11.4.2024

Sedan början av april leder Maria Backman Österbottens förbunds team som förbereder och förverkligar olika program för finansiering av projekt som stöder landskapets utveckling. Hon är också kontaktperson till näringslivets olika intressentgrupper.

Med rötter i Jakobstad, erfarenhet från flera kommunala organisationer i Österbotten och 25 år på Vasa stad, varav de senaste åren som strategi- och projektplanerare, är mycket bekant men också mycket nytt.

– Det blir intressant att få en ny infallsvinkel och bygga vidare på den tidigare erfarenheten. Att få jobba för landskapet – våra städer, kommuner och företag – är något som gör uppdraget inspirerande. Inom förbundet finns dessutom mycket kunskap som jag ser fram emot att få ta del av, säger Backman som ingår i förbundets enhet för regionutveckling.

I praktiken handlar uppdraget om att få fram projekt som bidrar till att förverkliga målen i landskapsstrategin och strategin för smart specialisering, det vill säga de inom landskapet gemensamt överenskomna målsättningarna om hur Österbotten ska utvecklas i framtiden.

Under fjolåret kanaliserade förbundet en ovanligt stor summa, nästan sju miljoner euro, till projekt i landskapet.

– Landskapsstrategin är den utgångspunkt vi jobbar ifrån. Vi behöver vara alerta på signaler från omvärlden, kunna kommunicera ut dem och föra en dialog med landskapets aktörer. Det här jobbet är inte något vi gör ensamma, utan i samverkan med olika parter. Därför vill jag också att man ska kunna vara i kontakt med mig med låg tröskel, säger Backman.

Förbundets enhet för regionutveckling föreslås framöver delas upp i två delar för att kunna lägga mer krut på olika fokusområden: enheten för regionutveckling, som skulle ledas av regionutvecklingsdirektör Niklas Ulfvens, och enheten för näringslivs-, innovations- och finansieringsfrågor, som skulle ledas av utvecklings- och näringslivschef Maria Backman.

Omorganiseringen har godkänts av landskapsstyrelsen och kommer att behandlas av landskapsfullmäktige senare i år.

Gå till "Aktuellt från förbundet"