Landskapets planeringssystem

Regionutveckling

Våra verktyg inom regionutveckling är:

  • landskapsstrategin
  • genomförandeplanen
  • projekt- och annan utvecklingsfinansiering
  • material för intressebevakning

Landskapsstrategin är landskapets viktigaste planeringsdokument. Strategin innehåller målsättningar för utvecklingen på kort och lång sikt samt de mest centrala projekten och åtgärderna.

Planläggning

En landskapsplan är en översiktlig plan över markanvändningen. Den kan gälla hela landskapet eller delar av det, eller behandla vissa teman. I en landskapsplan anges områden som är nödvändiga för landskapets utveckling. Planen styr kommunernas planläggning och myndigheternas övriga planering av områdesanvändningen.

Österbottens landskapsplan är en helhetslandskapsplan som omfattar hela landskapet och alla dess samhällsfunktioner. Planen presenteras på en karta med hjälp av planbeteckningar och planbestämmelser. Till planen hör också en beskrivning. Landskapsplanen uppdateras och kompletteras med så kallade etapplandskapsplaner.

Landskapsstrategin innehåller både landskapsöversikten och landskapsprogrammet. Strategin styr landskapsplanen, havsplanen, trafiksystemplanen och strategin för smart specialisering. Landskapsprogrammet å sin sida är basen för finansieringsplanen.