Organisation och beslutsfattande

Österbottens förbund är en samkommun som utgörs av dess medlemskommuner. Förbundets beslutsfattande bygger på kommunal demokrati. Det skiljer oss från de övriga aktörerna inom regional förvaltning.

Den högsta beslutanderätten innehas av landskapsfullmäktige, som valts av medlemskommunerna. Landskapsstyrelsen, som utses av fullmäktige enligt de politiska styrkeförhållandena, bereder de ärenden som behandlas av landskapsfullmäktige och verkställer fullmäktiges beslut.  Medlemskommunernas representanter i landskapsfullmäktige och landskapsstyrelsen väljs så att det politiska styrkeförhållandet i dessa organ avspeglar valresultatet i senaste kommunalval.

Fullmäktige utser även revisionsnämnden och kulturnämnden. Revisionsnämndens uppgift är att övervaka att de mål som fullmäktige satt för verksamheten också nås. Kulturnämnden har hand om den finskspråkiga befolkningens kulturärenden i landskapet.

Landskapsfullmäktige har 38 medlemmar och styrelsen 13 medlemmar.

Österbottens förbund är en del av förvaltningen på landskapsnivå. Det finns 18 landskap i Finland.

På förbundets byrå arbetar ca 30 sakkunniga under ledning av landskapsdirektör Mats Brandt.

Ta kontakt

Margot From
Förvaltningsansvarig
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi