Hörande om Natura-bedömning

Meddelande om offentlig delgivning

Landskapsförbunden i Södra Österbotten och Österbotten har uppgjort en Natura-bedömning i enlighet med 65 § (35 § fr.o.m. 1.6.2023) i naturvårdslagen av de konsekvenser som de föreslagna vindkraftsområdena i landskapsplanerna har för Natura 2000-områden. Natura-bedömningen utgör en central bakgrundsutredning för vindkraftstemat i de landskapsplaner (Södra Österbottens landskapsplan 2050 och Österbottens landskapsplan 2050) som är under arbete.

Natura-bedömningen är gjord för följande områden som hör till nätverket Natura 2000:

Landskap: Österbotten:

Områdena har valts till Naturanätverket på basen av EU:s naturdirektiv, antingen art- och habitatdirektivet (Special Areas of Conservation, SAC) och/eller fågeldirektivet (Special Protection Areas, SPA).
Hörande om Natura (pdf)

 

Landskap: Södra Österbotten

Områdena har valts till nätverket Natura på basen av EU:s naturdirektiv, antingen art- och habitatdirektivet (Special Areas of Conservation, SAC) och/eller fågeldirektivet (Special Protection Areas, SPA).
Hörande om Natura (pdf)

 

Landskapsförbunden i Södra Österbotten och Österbotten ger innehavare av fastigheter i de ovan nämnda områdena i nätverket Natura 2000 tillfälle att ge utlåtande om Natura-bedömningen i enlighet med 65 § 2 mom. (35§ fr.o.m. 1.6.2023) i naturvårdslagen. Fastighetsinnehavare ska i samband med utlåtandet påvisa sin partsställning i ärendet (registerbeteckning för fastighet).

Utlåtandet ska skickas till Södra Österbottens förbund eller Österbottens förbund utan dröjsmål eller senast 23.11.2023. Ärendet kan behandlas även om utlåtande inte ges. Utlåtandet kan skickas

·         per e-post till kirjaamo@etela-pohjanmaa.fi eller kirjaamo@obotnia.fi, eller

·         per post till Etelä-Pohjanmaan liitto, PL 109, 60101 Seinäjoki eller Österbottens förbund, PB 174, 65101 Vasa.

 

Delgivning

Ett meddelande om offentlig delgivning av Natura-bedömningen för Södra Österbottens och Österbottens landskapsplaner har publicerats på Södra Österbottens och Österbottens förbunds webbplatser 16.5.2023. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringstidpunkten för meddelandet.

Meddelandet om offentlig delgivning har dessutom publicerats 16.5.2023 i följande tidningar: Ilkka-Pohjalainen, Keskipohjanmaa, Pietarsaaren Sanomat, Vasabladet, Österbottens Tidning, Syd-Österbotten, Vaasa Insider/Botnia Insider, Keskisuomalainen, Satakunnan Kansa, Aamulehti.

 

Framläggande

En bedömning (offentlig version) av de konsekvenser som vindkraftsområdena i Södra Österbottens och Österbottens landskapsplaner har för Natura-områden finns tillgänglig på Österbottens förbunds och Södra Österbottens förbunds webbplatser https://www.obotnia.fi/omradesplanering/osterbottens-landskapsplan-2050 och epliitto.fi/natura-arvioinnin-kuuleminen samt i Österbottens förbunds byrå (Sandögatan 6 B, Vasa) och i Södra Österbottens förbunds byrå (Kampusranta 9 C, Seinäjoki) till 23.11.2023.

Rapporten om Natura-bedömningen: Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntakaavojen tuulivoima-alueiden Natura-alueisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi (pdf).

På webbsidan finns en sammanfattning av rapporten och en sammanfattningstabell på svenska.

För Naturabedömningen gjord kollisionsmodell: Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavoituksen Natura-arviointia varten tehtävä lintujen törmäys- ja populaatiomallinnus päämuuttoreittien osalta (pdf). Sammanfattning och slutledning finns på svenska på webbsidan.

Begäran om information som gäller annat än Natura-bedömningens offentliga innehåll ska skickas till Södra Österbottens eller Österbottens förbunds registratorskontor (kirjaamo@etela-pohjanmaa.fi eller kirjaamo@obotnia.fi).

 

Ytterligare information:

Södra Österbottens förbund: Mari Väänänen, mari.vaananen@etela-pohjanmaa.fi, tel. 0400 243 640

Österbottens förbund: Christine Bonn, christine.bonn@obotnia.fi, tel. 044 320 6570

 

Mer information om uppgörandet av landskapsplanerna finns på Södra Österbottens och Österbottens förbunds webbplatser:

-          Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050

-          Österbottens landskapsplan 2050