Bekämpning av bedrägeri

På den här sidan ges anvisningar om anonym rapportering av misstanke om missbruk eller oegentligheter i anslutning till Finlands strukturfondsprogram Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027.

Misstanke om bedrägeri

Anmälan kan ansluta sig till stödmottagare eller verksamhet i projekt som finansieras ur programmet eller myndigheter som ansvarar för verkställande av programmet.  Anmälan kan gälla till exempel jäv, bindningar, mutor, hemlighållande, verksamhet i strid med lagstiftning eller finansieringsvillkor, missbruk i anslutning till understöd eller ekonomiska brott.  Anmälan kan också gälla andra eventuella misstankar om missbruk och oegentligheter som inte gäller Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska fonder.

Anmälan om bedrägeri

Ytterligare information om bekämpning av bedrägeri.