Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)

EU-logo med text medfinasieras av europeiska unionen

Europeiska regionala utvecklingsfondens mål har sammanställts i programmet Ett förnybart och kompetent Finland. Österbottens förbund använder sig av verksamhetslinje 1 Ett innovativt Finland och 2 Ett klimatneutralt Finland för att finansiera projekt.

Under verksamhetslinje 1 Ett innovativt Finland finansierar Österbottens förbund projekt inom specialmålen 1.1 Förbättra förutsättningarna för forsknings- och innovationskapaciteten och användningen av avancerad teknik och 1.2 Utnyttjande av digitaliseringens möjligheter för medborgarnas, företagens och den offentliga förvaltningens bästa. Under verksamhetslinje 2 finansierar Österbottens förbund projekt inom specialmål 2.1 Främjande av energieffektivitetsåtgärder och minskning av växthusgasutsläpp, 2.2 Anpassning till klimatförändringen, förebyggande av risker samt främjande av beredskapen för och återhämtningen efter katastrofer samt 2.3 Främjande av övergången till cirkulär ekonomi.

Genomförandet av programmet Ett förnybar och kompetent Finland 2021-2027 är starkt kopplat till landskapens strategier för smart specialisering (S3), speciellt förverkligandet av specialmål 1.1.

Prioriteringar för finansieringen

Österbottens förbund gör sina årliga prioriteringar för finansiering på basen av landskapets strategi för innovation och tillväxt i Österbotten – smart specialisering 2022–2025.

Österbottens strategi för smart specialisering

I strategin för smart specialisering finns fyra tyngdpunktsområden som syftar till att få till stånd tillväxt, samarbete och förnyelse: 

  • Avancerade produktionsmetoder och automationsteknologi med målsättningen att höja företagens produktivitet och förnyelseförmåga genom ökat kunnande om tillämpning av robotik, 3D-printning, förstärkt verklighet och artificiell intelligens.
  • Digitala lösningar med målsättningen att öka uppkomsten av nya affärsmöjligheter i regionen och stärka företagens utveckling av intelligenta processer genom ökat kunnande om IoT, stordata, avancerad analys och artificiell intelligens.
  • Energiteknologi och systemlösningar för förnybar energiproduktion med målsättningen att stärka företagens utveckling av systemlösningar för förnybar energiproduktion genom ökat kunnande om energilagring, smarta elnät och flexibilitet och en hög beredskap att testa och tillämpa ny energiteknik i Österbotten.
  • Cirkulär och koldioxidneutral ekonomi med målsättningen att accelerera företagens omställning till minskade koldioxidavtryck och regionens roll som föregångare genom ökat kunnande om cirkulär ekonomi, förnybara bränslen och nya transportlösningar.

Österbottens landskapsstrategi

Tyngdpunkterna och åtgärderna i landskapsstrategin baserar sig på centrala utvecklingsutmaningar i Österbotten.

  • Ett resurssmart samhälle: i centrum ligger hållbara energilösningar. cirkulär ekonomi, klimatsmarta innovationer och samhällsplanering
  • Digitaliseringen ger tillväxt: i centrum ligger utveckling av företagen och digitalisering, användarvänliga tjänster och smarta digitala system.
  • Tillräckligt med kompetent arbetskraft: tyngdpunkterna är tillgång på arbetskraft och kompetens
  • Alla ska med: poängterar samhörighet, delaktighet och välmående

Österbottens förbunds ansökningsomgångar

Österbottens förbunds öppna ansökningsomgångar

Offentliggjorda och öppna ansökningar kommer att visas på de offentliga sidorna i EURA 2021.

Österbottens förbund fungerar som förmedlande organ för EU:s regional- och strukturfonder under programperioden 2021–2027. Det betyder att ansökningarna nu behandlas och får beslut vid Österbottens förbund.

Länkar till mera information

Projektidépresentation

Vi diskuterar gärna era projektidéer på förhand. Via nedanstående länk kan ni boka tid för projektidepresentation och samtidigt ge en kort beskrivning av er idé.

Via denna länk ser ni vilka datum vi har reserverat för projektidediskussioner och hur ni bokar tid.

Maria Backman
Utvecklings- och näringslivschef
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi

Johanna Leppänen
Regionutvecklingsexpert
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi

Karl-Gustav Byskata
Regionutvecklingsexpert
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi

Emilia Piitulainen
Regionutvecklingsexpert
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi

EU-logo med text medfinasieras av europeiska unionen