Teman inom FRO

Tema 1:  Hur kan vi skapa affärsmodeller för hållbarhet och cirkulär ekonomi?

För att få förankringen av cirkulära ekonomi att ta fart i företagen finns ett behov av att öka kunnande kring affärsmodellen med hållbarhet och cirkulär ekonomi

Det behövs satsningar som ytterligare visar på den ekonomiska nyttan för företagen och som tar fasta på möjligheterna att genom cirkulär ekonom och exempelvis nya materialströmmar bli mera effektiv, göra inbesparingar och skapa en högre vinstmarginal och lönsamhet. Branschvisa satsningar som tydligare operationaliserar begreppet cirkulär ekonomi för branschen och guidar företagen mot en cirkulär affärsmodell är också ett viktigt nästa steg. Inom detta tema diskuteras möjliga idéer och kommande satsningar som:

  • utvecklar förutsättningar för bioenergi genom biogas, hållbara affärsmodeller för biogasproduktion och -användning, materialströmmar och tillgänglighet av material
  • tar fasta på att skapa förutsättningar för cirkulära lösningar för företags- eller industriområden samt som grund för att skapa förutsättningar för nyetableringar och investeringar
  • utvecklar förutsättningar för cirkulär ekonomi utgående från branschspecifika behov (t.ex. ta fram tydliga riktlinjer och underlag för hur cirkulär ekonomi påverkar branschen, vad som gäller och vad man ska tänka på och analysera från ett cirkulärt perspektiv, goda exempel)
  • skapar pilot- och demonstrationsmiljöer och nya former av innovationssamarbete

Tema 2: Energieffektiv industri och nya lösningar som främjar inbesparingen av energi

Fokus på lönsamhet har lyfts som en viktig ingång för att öka företagens intresse för och investeringar i energi- och materialeffektivitet. För att påvisa lönsamhet är tillgång och analys av data centrala delar att utveckla och jobba med i nästa steg framåt. Satsningar inom den tillverkande industrin som ökar kunnande kring materialflöden, material- och energieffektivitet och tillvaratagande av spill är fortsättningsvis centrala för att öka investeringar i energieffektiva lösningar. Även utveckling av samarbete och koordinering av materialströmmar kan vara en viktig förutsättning för mindre företag för att hitta nya lösningar.

Tema 3: Förnybar energiproduktion, resilens och självförsörjning

Tema 3 tar fasta på satsningar inom växthusbranschen och hur man kan kombinera energiklustrets kunnande och FUI-verksamhet med växthusbranschens kunnande och behov av energieffektiva lösningar och koldioxidneutral produktion. Utvecklingen av förnybara energilösningar behöver beakta var lönsamheten med de nya lösningarna finns och vad det kräver för typ av affärsmodell. Här finns potential för nya samarbeten kring hur olika förnyelsebara energiformer kan kombineras med lagring- och överföring av energi för att bygga upp systemlösningar som svarar mot regionala behov. Även nya lösningar för hur elnätets flexibilitet kan stärkas genom aktivering av konsumenter, lagring och mikronät är centrala. Dylika satsningar kan bidra med nytt kunnande och nya resultat kring aktuella teman som resiliens, säkerhet och självförsörjning.

Tema 4: Investeringar i förnybar energiproduktion och användning av grönt väte som energibärare och för lagring av energi – hur maximera möjligheterna för Österbotten?

I tema 4 diskuteras hur kommunerna och det regionala ekosystemet kan hantera och maximera möjligheterna med kommande etableringar i förnybar energiproduktion. Satsningar som skapar en beredskap och ett aktivt etableringsarbete för investeringar i förnybar energiproduktion och användning kommer att vara centrala för Österbotten kommande år. För att på bredare front dra nytta av etableringar finns det ett behov av ökat kunnande kring hur investeringar i olika typer av energiproduktion och lagring kan knytas ihop och vilka sidoeffekter som kan utnyttjas och möjliga slutprodukter som kan skapas. Det behövs även nya samarbeten mellan forsknings- och utbildningssektorn och områden för förnybar energiproduktion för att hitta effektfulla forsknings- , utbildnings-, och fortbildningsåtgärder som stödjer satsningarna.

EU logo Medfinansieras av Europeiska unionen