Öppna ansökningar

Öppna ansökningsomgångar

På denna sida informerar Österbottens förbund om öppna ansökningsomgångar i Österbotten för ERUF- och AKKE-finansiering.

Ansökan: Ett förnybart och kompetent Finland 2021-2027 programmets finansieringsansökan i Österbotten

Den första ansökningsomgången för ERUF-finansiering från Ett förnybart och kompetent Finland 2021-2027, är öppen till och med 22.6.2022.

Ansökan om finansiering görs via EURA 2021-systemet, se ansökningsannonsen i EURA

Bekanta dig med kriterierna: 

De ansökta projekten ska vara förenliga med programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 samt främja målen i det.  Projekten ska motsvara tyngdpunkterna i de särskilda målen 1.1 eller 1.2 inom prioritering 1 (Ett innovativt Finland) samt främja förverkligandet av resultat- och outputindikatorer enligt respektive särskilt mål. Verksamheten i projekt som finansieras ska vara förenlig med tyngdpunkterna i Strategin för smart specialisering i Österbotten 2022-2025 (utkast) samt förverkliga någon av följande utvecklingssatsningar enligt Österbottens landskapstrategi:

  • Utveckling av system- och helhetslösningar där olika teknologier och lösningar sammankopplas på nya och mer intelligenta sätt.
  • Anpassning av ny teknologi i nyckelbranscher i Österbotten.
  • Datadriven utveckling som syftar till att stödja företagens utveckling av nya produkter och framförallt tjänster med hjälp av data.
  • Hållbar och automatiserad tillverkning genom tillämpning av ny teknik och data. 

Gemensamt för dessa utvecklingssatsningar är att genomförandet ska basera sig på arbetssätt eller miljöer, vilka med låg tröskel möjliggör utökat kompetensutbyte och innovationssamarbete mellan företag samt mellan företag och FUI-organisationer samt stöder företagens FUI-arbete och ibruktagandet av ny teknologi och digitala lösningar.

Projekten ska svara mot utvecklingsbehov inom näringslivet och de ska grunda sig på en eller flera målgruppers verifierade behov. Det ska finnas ett tydligt samband mellan problem och lösning. Projekten ska generera nya lösningar och bestående effekter.  Projekten förväntas vara resultatrika och ha god verkningsfullhet. I ansökan ska klart lyftas fram vilka utvecklingsbehov projektet svarar mot, projektåtgärderna, vilken nytta projektet genererar och verkningsfullheten som projektet eftersträvar. 

Mera information

Strukturfonder.fi: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Ansökan:Hållbar stadsutveckling, Vasas ekosystemavtal

Finansiering kan sökas till och med den 9.6.2022.

Vid ansökningsomgången 1/2022 för hållbar stadsutveckling/Vasas ekosystemavtal efterlyses projekt som är förenliga med målen i ekosystemavtalet mellan Vasa stadsregion och staten. Projekten ska främja målen för åtgärdshelheterna som definierats i ekosystemavtalet. Genom ekosystemavtalet om innovationsverksamhet mellan Vasa stadsregion och staten stöds skapandet av ett attraktivt kompetenskluster och innovationsmiljöer samt områdets aktörers koppling till internationella nätverk och värdekedjor för forskning, utveckling och innovationer. Avtalet syftar till att utveckla innovationsekosystem, stärka kompetensspetsar samt öka forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhetens (FoUI) verkningsfullhet stadsbaserat.  

Åtgärderna i Vasas ekosystemavtal koncentreras i den här ansökningsomgången på följande helheter: 
1) Klimatneutralt Vasa 202X, 2) Utveckling av hamnområdet, 3) GigaVaasa – utveckling av batterivärdekedjan i Finland, 4) EnergySampo och 5) Utveckling av forskningsinfrastruktur. 

De ansökta projekten ska vara förenliga med programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 och ekosystemavtalet för Vasa stadsregion samt främja målen i dessa. Därtill ska projekten motsvara tyngdpunkterna i de särskilda målen 1.1, 1.2 eller 2.1 inom prioriteringarna 1 (Ett innovativt Finland) och 2 (Ett klimatneutralt Finland) samt främja förverkligandet av resultat- och outputindikatorer enligt respektive särskilt mål.

Verksamheten i projekt som finansieras ur särskilt mål 1.1 ska också vara förenliga med Österbottens strategi för smart specialisering. I ansökan ska påvisas på vilket sätt projektet förverkligar de strategiska prioriteringarna i innovationsekosystemavtalet mellan Vasa stadsregion och staten. I ansökan ska också klart lyftas fram projektåtgärderna, vilken nytta projektet genererar och verkningsfullheten som projektet eftersträvar. 

Närmare uppgifter och anvisningar för ansökan hittar du här:

EURA 2021: Ansökningsannons för hållbar stadsutveckling

Arbets-och näringsministeriet, stadsutveckling 

Ansökan: Anslag för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE)

För tillfället är inga ansökningsomgångar öppna

Anslaget för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE) används för projekt som främjar genomförandet av landskapsprogrammet och regeringens regionutvecklingsbeslut. Anslaget kan användas till exempel för småskaliga utvecklings-, försöks- och utredningsprojekt som grundar sig på regionernas styrkor och specialisering