Näringslivsutveckling

Vi främjar på många sätt verksamhetsförutsättningarna för olika näringar och även samarbetet för dem som är aktiva inom näringslivet. Vi verkar aktivt inom olika nätverk som finns för näringsverksamheten, idkar projektsamarbete och erbjuder ett samarbetsforum för våra aktörer.

Vi arbetar för att förbättra näringslivets verksamhetsförutsättningar utgående från prioriteringarna i landskapsstrategin. Förbundet medverkar aktivt i olika samarbetsnätverk och har en kontinuerlig dialog med näringsliv, utbildningsinstitutioner, kommun och stat för att kunna identifiera och stödja de viktigaste näringslivspolitiska utvecklingsinsatserna.

Finansiering av utvecklingsprojekt är ett viktigt redskap för att stöda näringslivsutvecklingen. Förbundet använder sig i finansieringen av medel ur EU:s strukturfonder (ERUF) inklusive programmet för territoriellt samarbete.

Förbundet lägger särskild tyngdpunkt på att i dialog med olika samarbetspartner i och utanför landskapet identifiera centrala projekthelheter, säkerställa att förvaltningen fungerar och informera om finansieringsmöjligheter. Syftet med projektverksamheten är att säkerställa regionernas konkurrenskraft och välfärd genom att skapa förutsättningar för ekonomisk tillväxt, utveckling av näringsverksamhet samt förbättring av sysselsättningen. Målet är att minska skillnaderna mellan regionernas utvecklingsnivåer, förbättra befolkningens levnadsförhållanden och främja en balanserad utveckling av regionerna.

Projekten bör ha betydelse för den allmänna regionala utvecklingen och i första hand omfatta hela landskapet eller en ekonomisk region. Arbetet med en klusterbaserad modell för näringslivsutveckling fortsätter utgående från de tyngdpunkter som identifierats i strategin för smart specialisering.

Ta kontakt

Maria Backman
Utvecklings- och näringslivschef
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi