Samarbetsområde för tre landskap

Landskapet Österbotten hör till ett samarbetsområde vars medlemmar är medlemskommunerna i Södra Österbottens förbund, Mellersta Österbottens förbund och Österbottens förbund. Samarbetet är lagstadgat och det inkluderar ärenden som gäller hela samarbetsområdet och är betydande med tanke på den långsiktiga utvecklingen. Dessutom ska ärendena ingå i parternas landskapsprogram och i genomförandeplanerna för dessa.

Landskapsstyrelserna i förbunden har kommit överens om att beredningen av ärendena sker vid rådplägningar där presidierna för förbundens landskapsfullmäktige och landskapsstyrelser deltar. Egentliga beslut fattas genom likalydande beslut i vart och ett av förbunden. I samarbetsområdet finns också en arbetsgrupp av tjänstemän vid landskapsförbunden som bereder gemensamma kulturärenden.