Utbildningsdelegationen

studerande vid universitet

Utbildningsdelegationens uppgift är att agera som en länk mellan utbildningen, den livslånga vägledningen, prognostiseringen samt arbets- och näringslivet. Utbildningsdelegationen lyfter fram de behov och önskemål som utbildningssektorn i landskapet har för att kunna utveckla verksamheten och säkra konkurrenskraften. Delegationen följer noggrant med förändringar i de viktigaste branscherna och innovationsmiljöerna i landskapet, och reagerar på förändringarna. Utbildningsdelegationen sammanträder tre gånger per år och delegationen diskuterar och samarbetar aktivt.

Delegationen har 25 medlemmar som representerar de viktigaste läroanstalterna i landskapet, näringslivet, NTM-centralen i Österbotten, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland samt Österbottens förbund och dess landskapsstyrelse. Utbildningsdelegationens mandatperiod följer landskapsstyrelsens mandatperiod. Landskapsstyrelsen tillsatte delegationen år 2016.

Till sin hjälp har delegationen ett sekretariat och två sektioner,sektionen för livslång vägledning och sektionen för prognostisering.

Sektionen för livslång vägledning (LIV)

Sekretariatet ger delegationen handräckning, förbereder dess möten och verkställer besluten. Sektionen för livslång vägledning (LIV) förvaltar det ministerieuppdrag som NTM-centralen i Österbotten och regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet tilldelats av arbets- och näringsministeriet respektive undervisnings- och kulturministeriet gällande den regionala LIV-verksamheten. Den samordnar och utvecklar tjänsterna inom livslång vägledning och lyfter fram aktuella frågor från experterna på fältet till delegationen.

Sektionen för prognostisering

Prognostiseringssektionen samordnar och vidareutvecklar prognostiseringen på kort och lång sikt i Österbotten. Den förser regelbundet utbildningsdelegationen med rapporter innehållande relevant bakgrundsinformation om framtida kompetens- och utbildningsbehov.

Ta kontakt

Kimmo Riusala
Regionutvecklingsexpert
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi
Landsbygdsutveckling, intressebevakning, utbildnings- och högskolepolitik, framtidsarbete och prognostisering