Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määräraha

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahalla tuetaan hankkeita, jotka edistävät maakuntaohjelman ja hallituksen aluekehittämispäätöstä. Määrärahaa voidaan käyttää pienimuotoisiin kehittämis-, kokeilu- ja selvityshankkeisiin, jotka pohjautuvat maakunnan vahvuuksiin ja erikoistumiseen.

Pohjanmaan liitto voi myöntää tukea:

  • Yleisille alueellisille kehittämishankkeille tai
  • Suoraan EU-rahoitteisten hankkeiden valmisteluhankkeille

Rahoituksen lähempi kohdistuminen ja valintakriteerit vahvistetaan kuulutuksessa (paina linkkiä).

Hakuaika:

AKKE-rahoitusta voidaan hakea jatkuvasti. Hakemukset otetaan käsittelyyn säännöllisin välein. Hakemus on jätettävä viimeistään 28.2.2022 klo 16.00 voidakseen ottaa käsittelyyn maaliskuun valintakierrokseen. Poikkeuksena valmistelutuki suoraan EU-rahoitteisille hankkeille, jotka käsitellään jatkuvasti.

AKKE-hankkeiden valintakriteerit

Rahoitettavien hankkeiden on oltava Pohjanmaan maakuntaohjelman 2018–2021 mukaisia (paina linkkiä) tai Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategian mukaisia (paina linkkiä). Hankkeiden tulee lisäksi täyttää seuraavia vaatimuksia:

  • Hankeaika enintään 1 vuosi
  • Tuen määrä enintään 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista, kuitenkin korkeintaan 50 000€

Hankkeiden tulee:

  • sisältää selkeä kytkentä ongelman ja ratkaisujen välillä
  • olla selvästi fokusoituja ja vauhdittaa ratkaisevia kehittämisavauksia tai kokeilujen aloittamista
  • perustua kohderyhmien dokumentoituun tarpeeseen
  • selkeästi näyttää mitkä tarkoitetut tulokset ovat ja kuka vastaa työn jatkuvuudesta hankeajan jälkeen
  • sisältää vaikutuksia, jotka kohdentuvat laajemmin kuin yhden kunnan alueella tai yhteen toimijaan

Rahoitushakemus

Rahoitushakemuksessa hakijan on jätettävä yksityiskohtainen rahoituslaskelma perusteluineen. Julkisten hankintojen määrän täytyy ilmetä kustannuslaskelmasta tai sen perusteluista. Kustannukset lasketaan joko flat rate (40 % tai 7 %) tai kertakorvaukseen perustuen.

Yksinkertaistetut kustannusmallit

Flat rate 40 %

Ensisijaisesti käytettävä kustannusmalli AKKE-hankkeissa. Kaikki muut hankkeen kustannukset kuin palkkakustannukset korvataan summalla, joka on 40 % hyväksyttävistä palkkakustannuksista.

Flat rate 40% sisältää mm: hankehenkilöstön matkat, ostopalvelut, toimitilakulut, hallinnointia varten hankittavat koneet ja laitteet, toimistotarvikkeet, puhelinkulut, hallintokulut, ohjausryhmän kulut ja, kokoustarjoilut

Flat rate 7 %

Hankkeen kustannukset korvataan summalla, joka on 7 % hyväksyttävistä kustannuksista

Kustannukset, jotka korvataan flat rate 7 % ovat: hankkeen toteuttamisessa tarvittavat ostopalvelut, hankkeen tiedotuksesta ja viestinnästä aiheutuvat kustannukset, matkakustannukset (pois lukien alle 15 kilometrin etäisyydelle henkilön virka- tai työpaikasta tai asunnosta), hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen kuuluvat materiaalit ja tarvikkeet, hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen kuuluvan sellaisen koneen tai laitteen enintään 3 000 euron hankintakustannukset, jota ei voida pitää investointina

Kustannusmallin käyttämisen edellytyksenä on, että tukipäätöksessä hyväksytyn hankesuunnitelman mukaan:

1) hankkeessa ei ole lainkaan hankehenkilöstön palkkakustannuksia

2) hankkeen ostopalveluista aiheutuvat kustannukset ovat vähintään 30 prosenttia hankehenkilöstön palkkakustannuksista, tai

3) matkakustannukset ovat vähintään 20 prosenttia hankehenkilöstönpalkkakustannuksista.

Vähintään yksi edellytyksistä on täytyttävä hakemus- ja päätösvaiheessa. Hankepäätöksessä määritelty kustannusmalli sovelletaan hankkeeseen koko sen toteuttamisajan mahdollisista kustannusrakenteen muutoksesta huolimatta.

Kertakorvaus

Kertakorvausmallissa hankkeeseen myönnetään tuki kertakorvauksena rahoituspäätöksessä yksilöidyn selkeän tuotoksen perusteella.  Kertakorvaus voidaan maksaa vain, jos päätöksessä määritelty tulos on saavutettu.

·       Hankkeelle myönnettävän tuen määrä voi olla enintään 50 000 € 

·       Kertakorvaushankkeen päätöstä voidaan muuttaa vain hankkeen toteuttamisajan osalta

Hankkeen toteuttaminen ja tuen maksaminen voidaan jakaa osiin, jos se on tarkoituksenmukaista hankkeen toteuttamisen kannalta ja kullekin osalle on määritelty selkeä tuen maksamisen perusteena oleva tuotos. 

Valmisteluhanke suoraan EU-rahoitteisille hankkeille (Lump-sum)

Tarvittavien vaikutusten saavuttamiseksi alueellinen kehitys saattaa tarvita täydennystä muulla suoralla EU-rahoituksella toivottujen tulosten saavuttamiseksi. Tähän tarkoitukseen on mahdollista hakea rahoitusta laajempien EU-hankkeiden valmisteluun Horizon Europe, Life, Digital Europe, CEF, Erasmus+ ohjelmista sekä muista EU:n erikoisohjelmista.

Hankehakemuksia otetaan vastaan jatkuvasti. Tuen enimmäismäärä on 15 000 euroa ja korkeintaan 80 prosenttia hankevalmistelun kokonaiskustannuksista. Hankkeet toteutetaan Lump-sum rahoituksella (kertakorvaushankkeina)

Hakemukset

Allekirjoitettu hakemus ja taustalomakkeet toimitetaan osoitteeseen kirjaamo@obotnia.fi.

Keskustelemme mielellämme mahdoliisista hankeideoista etukäteen. Keskustelun pohjaksi voit täyttää hankeidealomakkeen ja lähettää sen Pohjanmaan liittoon: karl-gustav.byskata@obotnia.fi

Lomakkeet ja ohjeet

Hankehakemukset 29.11.2021 jälkeen

Hakemuslomake

Hakuohjeet

Tehtävänkuvauslomake

Ennen 31.8.2021 hankepäätöksen saaneet hankkeet

Loppuraporttilomake

Maksatushakemus

Muutoshakemus

 

Ota yhteyttä

Byskata Karl Gustav IMG 9827
Karl-Gustav Byskata
Aluekehitysasiantuntija
Rannanpaa Stefan IMG 9920
Stefan Rannanpää
Aluekehitysasiantuntija
Ulfvens Niklas IMG 0147
Niklas Ulfvens
Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö