Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määräraha

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahalla tuetaan hankkeita, jotka edistävät maakuntaohjelman ja hallituksen aluekehittämispäätöstä. Määrärahaa voidaan käyttää pienimuotoisiin kehittämis-, kokeilu- ja selvityshankkeisiin, jotka pohjautuvat maakunnan vahvuuksiin ja erikoistumiseen.

Pohjanmaan liitto voi myöntää tukea:

  • Yleisille alueellisille kehittämishankkeille tai
  • Suoraan EU-rahoitteisten hankkeiden valmisteluhankkeille

Hakuaika:

AKKE-rahoitushaku ei ole tällä hetkellä avoinna. Ilmoitamme, kun haku avautuu uudelleen

Hankeideaesittely

Keskustelemme mielellämme hankeideoistanne ennen hakemuksen jättämistä. Alla olevan linkin kautta voitte varata ajan hankiedaesittelyyn ja samalla antaa lyhyen kuvauksen ideastanne.

Tämän linkin kautta näette mitkä päivämäärät olemme varanneet hankeideaesittelyihin ja miten varaatte aikaa.

AKKE-hankkeiden valintakriteerit

Rahoitettavien hankkeiden on oltava Pohjanmaan maakuntaohjelman 2018–2021 mukaisia tai Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategian mukaisia. Hankkeiden tulee lisäksi täyttää seuraavat vaatimukset:

  • Hankeaika enintään 1 vuosi
  • Tuen määrä enintään 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista, kuitenkin korkeintaan 50 000€

Hankkeiden tulee:

  • sisältää selkeä kytkentä ongelman ja ratkaisujen välillä
  • olla selvästi fokusoituja ja vauhdittaa ratkaisevia kehittämisavauksia tai kokeilujen aloittamista
  • perustua kohderyhmien dokumentoituun tarpeeseen
  • sisältää vaikutuksia, jotka kohdentuvat laajemmin kuin yhden kunnan alueelle tai yhteen toimijaan
  • näyttää selkeästi, mitkä tarkoitetut tulokset ovat ja
  • näyttää selkeästi, kuka vastaa työn jatkuvuudesta hankeajan jälkeen.

Pohjanmaan liitolla on mahdollisuus rahoittaa ainoastaan yleisiä kehittämishankkeita, hakijana ei näin ollen voi olla yksittäinen yritys, joka hankkeen avulla haluaa kehittää omaa liiketoimintaansa.

Kun haet rahoitusta

Kustannukset lasketaan joko flat rate (40 % tai 7 %) tai kertakorvaukseen perustuen.

Yksinkertaistetut kustannusmallit

Flat rate 40 %

Ensisijaisesti käytettävä kustannusmalli AKKE-hankkeissa. Kaikki muut hankkeen kustannukset kuin palkkakustannukset korvataan summalla, joka on 40 % hyväksyttävistä palkkakustannuksista.

Flat rate 7 %

Flat rate 7 %käytetään seuraavissa tapauksissa:

1) hankkeessa ei ole lainkaan hankehenkilöstön palkkakustannuksia
2) hankkeen ostopalveluista aiheutuvat kustannukset ovat vähintään 30 prosenttia hankehenkilöstön palkkakustannuksista, tai
3) matkakustannukset ovat vähintään 20 prosenttia hankehenkilöstönpalkkakustannuksista.
Vähintään yksi edellytyksistä on täytyttävä hakemus- ja päätösvaiheessa. Hankepäätöksessä määritelty kustannusmalli sovelletaan hankkeeseen koko sen toteuttamisajan mahdollisista kustannusrakenteen muutoksesta huolimatta

Kertakorvaus

Kertakorvausmallissa hankkeeseen myönnetään tuki yksilöidyn selkeän tuotoksen perusteella. Kertakorvaus voidaan maksaa vain, jos päätöksessä määritelty tulos on saavutettu.

·       Hankkeelle myönnettävän tuen määrä voi olla enintään 50 000 € 

·       Kertakorvaushankkeen päätöstä voidaan muuttaa vain hankkeen toteuttamisajan osalta

Valmisteluhanke suoraan EU-rahoitteisille hankkeille (Lump sum)

Tarvittavien vaikutusten saavuttamiseksi alueellinen kehitys saattaa tarvita täydennystä muulla suoralla EU-rahoituksella toivottujen tulosten saavuttamiseksi. Tähän tarkoitukseen on mahdollista hakea rahoitusta laajempien EU-hankkeiden valmisteluun Horizon Europe, Life, Digital Europe, CEF, Erasmus+ ohjelmista sekä muista EU:n erikoisohjelmista.

Hankehakemuksia otetaan vastaan jatkuvasti. Tuen enimmäismäärä on 15 000 euroa ja korkeintaan 80 prosenttia hankevalmistelun kokonaiskustannuksista. Hankkeet toteutetaan Lump sum -rahoituksella (kertakorvaushankkeina).

Hakemukset

Allekirjoitettu hakemus ja taustalomakkeet toimitetaan osoitteeseen kirjaamo@obotnia.fi.

Keskustelemme mielellämme mahdollisista hankeideoista etukäteen. Keskustelun pohjaksi voit täyttää hankeidealomakkeen ja lähettää sen Pohjanmaan liittoon: karl-gustav.byskata@obotnia.fi

Lomakkeet ja ohjeet

Hankehakemukset 29.11.2021 jälkeen

Hakemuslomake

Hakuohjeet

Tehtävänkuvauslomake

Ennen 31.8.2021 hankepäätöksen saaneet hankkeet

Loppuraporttilomake

Maksatushakemus

Muutoshakemus

Ota yhteyttä

Byskata Karl Gustav IMG 9827
Karl-Gustav Byskata
Aluekehitysasiantuntija
Rannanpaa Stefan IMG 9920
Stefan Rannanpää
Aluekehitysasiantuntija
Ulfvens Niklas IMG 0147
Niklas Ulfvens
Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö