Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määräraha

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahalla tuetaan hallitusohjelman mukaista sopimuksellista yhteistyötä sekä maakuntien omaehtoista kehittämistä. Rahoituksen kohteena ovat alueiden kestävää kasvua ja elinkeinojen uudistamista tukevat toimenpiteet.

Määrärahaa kohdistetaan valtioneuvoston aluekehittämispäätöksen ja maakuntaohjelmien mukaisiin hankkeisiin.

Hakuaika:

Hakuaika on jatkuva. Hakuehdot löytyvät Hakuilmoituksesta.

10.6.2021 jälkeen saapuneet hakemukset käsitellään ja arvioidaan yhdellä kertaa. Kesä- heinä- ja elokuussa 20210 jätetyt hakemukset otetaan käsittelyyn syyskuun alussa. Sen jälkeen hakemukset käsitellään ja arvioidaan joka toinen kuukausi.

  • osuvuus Pohjanmaan maakuntaohjelmaan 2018–2021 tai Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategiaan
  • suunnitelmaan uutuusarvo, konkreettisuus, suunnitelman selkeys, tavoitteiden ja toimenpiteiden oikeasuhteisuus

Haemme pieniä ja kustannustehokkaita hankkeita, joissa toimenpiteet ovat suhteessa tavoitteisiin

  • Hankeaika maksimi 1 vuosi
  • Tuen määrä maksimissa 80% 

Kun haet AKKE-rahoitusta

Tuensaajat:


Hakijana voivat olla tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset ja -keskittymät, kunnat ja muut julkisyhteisöt, yhdistykset ja osuuskunnat.

Pohjanmaan liitto voi vain ja ainoastaan tukea yleisiä kehityshankkeita. Siksi hakija ei voi olla yksittäinen yritys, joka haluaa hankkeella kehittää omaa liiketoimintaansa

Valintakriteerit:

Hankkeen arvioinnissa huomioidaan:

  • yhteneväisyys Pohjanmaan maakuntaohjelman 2018-2021 sekä Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategian kanssa
  • hankkeen uutuusarvo, miten hyvin hankkeen toimenpiteet ovat konkretisoitu, hankesuunnitelman selkeys

Hanke arvoiodaan ja pisteytetään yllä olevien valintakriteerieiden sekä yleisten valintaperusteiden perusteella.

Anottava rahoitus:

Anottava rahoitusosuus voi olla enintään 80 % hankkeen kokonaisrahoituksesta. Muu rahoitus voi olla kunta- tai muuta julkista rahoitusta sekä yksityistä rahoitusta. Hankkeessa on oltava hakijan/hakijoiden omaa rahoitusta vähintään 5–10 %. Lopullinen tukitaso muodostuu rahoittajan kanssa käytävän neuvottelun pohjalta.

Kustannusmalli

Rahoitusta voidaan käyttää palkkakustannuksiin ja ostopalveluihin. Hankkeissa käytetään flat rate 24 % -kustannusmallia tai kertakorvausta. Päätöksen kustannusmallista tekee tuesta päättävä viranomainen. Päätös koskee koko hankeaikaa ja kaikkia tuensaajia. Lisätietoja kustannusmalleista löytyy rahoitushakemuksen täyttöohjeesta.

Rahoituksen myöntämisperusteet on määritelty seuraavissa laeissa ja asetuksissa:

  • Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014)
  • Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (8/2014)
  • Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (356/2014)
  • Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (357/2014

Hakemukset


Allekirjoitettu hakemus ja taustalomakkeet toimitetaan osoitteeseen kirjaamo@obotnia.fi.
Hakemus taustalomakkeineen tulee toimittaa myös excel-muodossa osoitteeseen kirjaamo@obotnia.fi.

Keskustelemme mielellään mahdoliisista hankeideoista etukäteen. Keskustelun pohjaksi voit täyttää hankeidealomakkeen ja lähettää sen Pohjanmaan liittoon: karl-gustav.byskata@obotnia.fi

Lomakkeet ja ohjeet

Rahoitushakemus
Täyttöohje
Taustalomakkeen täyttöohje

Loppuraporttilomake

Maksatushakemus

Hankeidealomake

Ota yhteyttä

Byskata Karl Gustav IMG 9827
Karl-Gustav Byskata
Aluekehitysasiantuntija
Rannanpaa Stefan IMG 9920
Stefan Rannanpää
Aluekehitysasiantuntija
Ulfvens Niklas IMG 0147
Niklas Ulfvens
Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö