Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määräraha

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahalla tuetaan hallitusohjelman mukaista sopimuksellista yhteistyötä sekä maakuntien omaehtoista kehittämistä. Rahoituksen kohteena ovat alueiden kestävää kasvua ja elinkeinojen uudistamista tukevat toimenpiteet.

Määrärahaa kohdistetaan valtioneuvoston aluekehittämispäätöksen ja maakuntaohjelmien mukaisiin hankkeisiin. Pohjanmaan liitto kohdistaa määrärahat ensisijaisesti koronaepidemian alueen kehitykselle aiheuttamien haitallisten vaikutusten hillintään ja niistä toipumiseen.

Hakuaika:

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määräraha on haettavissa 13.3.2021–7.5.2021. Hakukierroksen painopisteet löytyvät hakuilmoituksesta.

Pohjanmaan liitto avaa yhden tai kahden hakujakson vuosittain.

Kun haet AKKE-rahoitusta

Tuensaajat:


Hakijana voivat olla tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset ja -keskittymät, kunnat ja muut julkisyhteisöt, yhdistykset ja osuuskunnat.

Pohjanmaan liitto voi vain ja ainoastaan tukea yleisiä kehityshankkeita. Siksi hakija ei voi olla yksittäinen yritys, joka haluaa hankkeella kehittää omaa liiketoimintaansa

Valintakriteerit:

Hankkeen tulee:

  • perustua alueelliseen selviytymissuunnitelmaan
  • edistää suoraan tai välillisesti elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja työllisyyttä ja/tai
  • tukea siirtymää kohti digitaalista hiilineutraalia yhteiskuntaa
  • tukeaa toimenpiteitä liittyen koronakriisin alueen kehitykseen haitallisten vaikutusten hillintään ja niistä toipumiseen
  • kohdistaa toimenpiteet laajasti yritysryhmiin tai laajalle kohderyhmälle
  • avata uusia palveluita tai laajentaa oelmassa olevia palveluita tai toimintamalleja tai vauhdittaa merkittäviä kehitysavauksia

Pohjanmaan liitto arvioi kaikkien hankkeiden kustannusten tarpeellisuuden ja kohtuullisuuden. Arviointia varten hakijaa voidaan pyytää toimittamaan mm. selvityksiä hintatasosta.

Anottava rahoitus:

Anottava rahoitusosuus voi olla enintään 80 % hankkeen kokonaisrahoituksesta. Muu rahoitus voi olla kunta- tai muuta julkista rahoitusta sekä yksityistä rahoitusta. Hankkeessa on oltava hakijan/hakijoiden omaa rahoitusta vähintään 5–10 %. Lopullinen tukitaso muodostuu rahoittajan kanssa käytävän neuvottelun pohjalta.

Kustannusmalli

Rahoitusta voidaan käyttää palkkakustannuksiin ja ostopalveluihin. Hankkeissa käytetään flat rate 24 % -kustannusmallia tai kertakorvausta. Päätöksen kustannusmallista tekee tuesta päättävä viranomainen. Päätös koskee koko hankeaikaa ja kaikkia tuensaajia. Lisätietoja kustannusmalleista löytyy rahoitushakemuksen täyttöohjeesta.

Rahoituksen myöntämisperusteet on määritelty seuraavissa laeissa ja asetuksissa:

  • Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014)
  • Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (8/2014)
  • Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (356/2014)
  • Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (357/2014

Hakemukset


Allekirjoitettu hakemus ja taustalomakkeet toimitetaan osoitteeseen kirjaamo@obotnia.fi.
Hakemus taustalomakkeineen tulee toimittaa myös excel-muodossa osoitteeseen kirjaamo@obotnia.fi.

Lomakkeet ja ohjeet

Rahoitushakemus
Täyttöohje
Taustalomakkeen täyttöohje

Loppuraporttilomake

Maksatushakemus

Hankeidealomake

Ota yhteyttä

Byskata Karl Gustav IMG 9827
Karl-Gustav Byskata
Aluekehitysasiantuntija
Rannanpaa Stefan IMG 9920
Stefan Rannanpää
Aluekehitysasiantuntija
Ulfvens Niklas IMG 0147
Niklas Ulfvens
Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö