Anslag för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna

Anslaget för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE) används för projekt som främjar genomförandet av Österbottens landskapsprogram och regeringens regionutvecklingsbeslut. Anslaget kan användas till exempel för småskaliga utvecklings-, försöks- och utredningsprojekt som grundar sig på regionernas styrkor och specialisering.

Ansökningstid


För tillfället är inga ansökningsomgångar öppna. 

Information om finansiering som kan sökas finns på Öppna ansökningar sidorna

Har du en projektidé? Boka tid för presentation av din idè

Vi diskuterar gärna möjliga projektidéer på förhand. Här kan du se vilka tider vi har reserverat för projektidepresentationer och boka tid för diskussioner. Du kan också fylla i projektidéblanketten och sända den till Österbottens förbund: karl-gustav.byskata@obotnia.fi.

När du söker om AKKE-finansiering

Projekt som finansieras ska vara i förenlighet med prioriteringarna i Österbottens landskapsprogram 2022-2025 eller med prioriteringsområdena Österbottens strategi för smart specialisering.

Krav på projekten

  • Projekttiden maximalt 2 år
  • Stödets andel maximalt 80% av projektets totalbudget
Projekten ska dessutom uppfylla följande särskilda urvalskriterier:
  • ansökan grundar sig på tyngdpunkterna i ansökningsomgången
  • projektet grundar sig på Österbottens landskapsprogram eller på Österbottens strategi för smart specialisering
  • det finns en tydlig koppling mellan problem och lösning i projektplanen
  • projektet bör ha ett nyhetsvärde och vara klart fokuserat
  • projektet har effekter på ett större område än för en enskild kommun eller en enskild aktör
  • projektet baserar sig på ett dokumenterat behov hos målgruppen
  • ur projektplanen ska det tydligt framgå vilka de tänkta resultaten är
  • det framkommer ur projektplanen vem som ansvarar för det fortsatta arbetet efter avslutat projekt

Österbottens förbund har endast möjlighet att stöda allmänna utvecklingsprojekt och sökande kan därför inte vara ett enskilt företag som med projekt vill utveckla sin affärsverksamhet.

Förenklade kostnadsmodeller

Kostnaderna kan beräknas antingen utifrån en flat rate kostnadsmodell (40 % eller 7 %)

Flat rate 40 %

Kostnadsmodell som i regel används för AKKE-projekt. Alla andra kostnader för projektet än lönekostnader ersätts med ett belopp som motsvarar 40 procent av de godtagbara lönekostnaderna.

Flat rate 7%

Flat rate 7% används i följande fall:

1) Projektet har inte lönekostnader för projektpersonal

2) kostnaderna för köpta tjänster som utgör minst 30 procent av projektpersonalens lönekostnader, eller

3) resekostnaderna utgör minst 20 procent av projektpersonalens lönekostnader

Minst en av förutsättningarna bör uppfyllas i ansöknings- och beslutsskedet. Den kostnadsmodell som fastställs i projektbeslutet tillämpas på projektet under hela projekttiden oberoende av förändringar i kostnadsstrukturen.
 

Ansökan om finansiering:

Undertecknad ansökan och bakgrundsblanketter sänds till adressen kirjaamo@obotnia.fi.

Ändringar i projekt- och finansieringsplanen 

Om det under projektets genomförande framkommer behov att justera projektets innehåll, kostnadskalkyl, finansieringsplan eller projektets genomförandetid, ska den sökande kontakta finansiären. Om projektet eller en del av det inte kan genomföras i enlighet med stödbeslutet och projektplanen som bifogats till beslutet, ska stödmottagaren göra en ändringsansökan.

Den finansierande myndigheten kan av särskilda skäl bevilja tilläggstid för genomförande av projektet. Stödmottagaren ska göra en motiverad ändringsansökan gällande tilläggstiden före projektets slutdatum som angetts i det giltiga beslutet.

Mera information om sökande av ändring finns i ansökningsanvisningarna

Blanketter och anvisningar

Ansökningsblankett

Ansökningsanvisningar

Uppgiftsbeskrivningsblankett - heltid Standardbikostnadsmodell (word)

Uppgiftsbeskrivningsblankett - deltid Standardbikostnadsmodell (word)

Uppgiftsbeskrivningsblankett heltid Enhetskostnader (word)

Uppgiftsbeskrivningsblankett deltid Enhetskostnader (word)

Bakgrundsblankett för gemensamt projekt

De minimis anmälan (word)

Ansökan om utbetalning

Ansökan om utbetalning

Bilaga till ansökan om utbetalning, standardbikostnadsmodell (word) (på finska)

Slutrapport 

 

Ta kontakt

Karl-Gustav Byskata
Regionutvecklingsexpert
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi
Niklas Ulfvens
Regionutvecklingsdirektör
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi