Anslag för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna

Anslaget för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE) används för att stöda sådant avtalsenligt samarbete som är förenligt med regeringsprogrammet och med landskapens egeninitierade utveckling. Åtgärder som stöder hållbar tillväxt och förnyelse av näringslivet i regionerna kan få finansiering.

Anslaget riktas till projekt som stöder statsrådets beslut om regional utveckling och landskapsprogrammen.

Ansökningstid:

Ansökningstiden är fortlöpande från och med 10.6.2021. Villkoren finns i Ansökningsannonsen

Inkomna projekt behandlas och utvärderas samtidigt. Ansökningar som kommit in i juni, juli och augusti 2021 behandlas samtidigt i början av september. Därefter tas inkomna ansökningar till behandling varannan månad.

Urvalskriterier för AKKE-projekt:

  • projektets förenlighet med Österbottens landskapsprogram 2018–2021 eller med Österbottens strategi för smart specialisering
  • projektets nyhetsvärde, hur väl projektets åtgärder har konkretiserats, projektplanens tydlighet

Vi efterlyser små och kostnadseffektiva projekt, där åtgärderna står i proportion till målsättningarna

  • Projekttiden maximalt 1 år
  • Stödets andel maximalt 80%

 

 

När du söker om AKKE-finansiering

Stödmottagare:

Sökande kan vara forsknings- och utbildningsorganisationer, utvecklingsorganisationer inom näringarna, offentligt ägda teknologi- och kompetenscentra, kommuner och andra offentliga samfund, föreningar och andelslag.

Österbottens förbund har endast möjlighet att stöda allmänna utvecklingsprojekt och sökande kan därför inte vara ett enskilt företag som med projekt vill utveckla sin affärsverksamhet.

Urvalskriterier:

Vid bedömningen fästs vikt vid:

 - förenlighet med Österbottens landskapsprogram 2018-2021 och med Österbottens strategi för smart specialisering

-  projektets nyhetsvärde, hur väl projektets åtgärder har konkretiserats, projektplanens tydlighet

Projekten bedöms och poängsätts enligt ovanstående bedömningskriterier samt enligt allmänna bedömningskriterier.

Finansiering som ansöks:

Den sökta finansieringen kan utgöra max. 80,0 % av projektets totala budget. Den övriga finansieringen kan vara kommunal eller annan offentlig finansiering samt privat finansiering. Den slutliga stödnivån fastställs i diskussioner med finansiären.

Kostnadsmodell

I samtliga projekt används förenklade finansieringsmodeller. De är endera procentuell baserad kostnadsmodell flat rate 24% eller engångsersättning (lump sum).Beslut om kostnadsmodell görs av den beslutande myndigheten. Beslutet gäller för hela projektperioden och alla stödmottagare. Mera information om kostnadsmodellerna finns i ifyllnadsanvisningarna för ansökningen

Beviljningskriterier för finansiering definieras i följande lagar och förordningar:

  • Lag om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014)
  • Lag om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (8/2014)
  • Statsrådets förordning om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (356/2014)
  • Statsrådets förordning om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (357/2014)

Ansökan om finansiering och om utbetalning:

Undertecknad ansökan och bakgrundsblanketter sänds till adressen kirjaamo@obotnia.fi.

Ansökan jämte bakgrundsblankett/bakgrundsblanketter sänds även I Excel-format till adressen kirjaamo@obotnia.fi.

Vi diskuterar gärna möjliga projektidéer på förhand. Som stöd för diskussion kan du fylla i projektidéblanketten och sända den till Österbottens förbund: karl-gustav.byskata@obotnia.fi.

Blanketter och anvisningar

Finansieringsansökan
Anvisningar för ifyllande av finansieringsansökan
Anvisningar för ifyllande av bakgrundsblanketten
Ansökan om utbetalning

Slutrapportblankett

Projektideblankett

 

Ta kontakt

Byskata Karl Gustav IMG 9827
Karl-Gustav Byskata
Regionutvecklingsexpert
Rannanpaa Stefan IMG 9920
Stefan Rannanpää
Regionutvecklingsexpert
Ulfvens Niklas IMG 0147
Niklas Ulfvens
Utvecklings- och näringslivschef