Flora och fauna

Österbotten ligger nästan i sin helhet inom den sydboreala vegetationszonen, där granen är det dominerande träslaget och delvis inom den mellanboreala vegetationszonen.

Typiska djurarter för den sydboreala zonen är bl.a. igelkott, rådjur, fälthare och koltrast. På Österbottens förbunds område finns det största antalet flygekorrar i landet. Finland har ett ansvar inom EU att ge flygekorren livsrum. Det betyder att flygekorren finns i EU:s habitatdirektiv bilaga IV och den är också skyddad enligt naturvårdslagen. Större däggdjur som finns i området är t.ex. älg, björn, lo och järv. De två sälarter som finns i Kvarken är gråsäl och östersjövikare.

Fågellivet är rikt och det finns ett stort antal fågelarter som häckar i området men också sådana som flyttar via Kvarken och gästar området under våren och sommaren. Söderfjärdens meteoritkraterdal med sina vidsträckta odlingar lockar tusentals tranor vår och höst. Skärgårdens kobbar, skär och grunda vatten erbjuder fåglar utmärkta häckningsmöjligheter. De marina fågelarterna representeras av bl.a. tordmule, tobisgrissla, ejder, bergand, havstrut, silvertärna och skärpiplärka. Havsörnen är en av Kvarkens typfåglar och majestätet bland Österbottens fåglar.

De vanligaste fiskarterna som trivs i skärgårdens grunda vatten är abborre, mört och gärs. Sik och havsöring trivs på djupare och kallare vatten så de håller sig längre ut i havsbandet.

Hand med abborre. Käsi, jossa on ahven.Abborre.